Tradycja nie zanika

8 sierpnia jako dzień upamiętniający Kryzys na Kontynencie Wschodnim jest świętem niepotrzebnym i zbytecznym – twierdzi JKW Marcin I. Święto to, które miało upamiętniać jedność państw regionu, rocznica, która sama w sobie jest jedną z najstarszych wspólnych rocznic dla całego Trizondalu może zostać wykreślona z listy świąt państwowych. Powód? Otóż  aparat państwowy nie radzi sobie z organizacją świąt narodowych.  Czy ostatecznie Królestwo Trizondalu zrezygnuje z kolejnego elementu tradycji i swojej historii na poczet doraźnych celów politycznych? Nie wiadomo tego.  Warto jednak zauważyć, że gdy z jednej strony chce się likwidować „stare” święta, z drugiej instytucje i organizacje starsze niż niepodległe Królestwo, pamiętające czasy Trizondalu jako Kraju Korony Sarmackiej ratują niejako ojczyznę przed kryzysem.

Jest 15 kwietnia 2008 roku, dziesiąta rano czasu wschodniego, na ulicy Niepodległości pierwsze, historyczne posiedzenie Sejmu Wielkiego otwiera właśnie Przemysław Jańczyk, który zostaje po kilku dniach pierwszym w historii Marszałkiem Sejmu Wielkiego. W tym miejscu należy wspomnieć, że Przemysław Jańczyk był bardzo zasłużoną dla Trizondalu osobą i nóż w kieszeni się otwiera na wiadomość, że nigdy nie uczczono jego imienia należycie… Od tego właśnie dnia do dziś (z licznymi przerwami) na terenie Trizondalu funkcjonuje organ bezpośredniej władzy ustawodawczej, który niejednokrotnie ratował ojczyznę, gdy ta była w tarapatach.  W czasach RSiT funkcję Sejmu Wielkiego sprawowało Zgromadzenie Państwowe. Po przekształceniu Rzeczpospolitej w Królestwo Trizondalu powrócono do nazwy Sejm Wielki, który niestety szybko staje się kością niezgody między obywatelami niepodległego państwa.

Nieaktywna izba parlamentu to najcięższe oskarżenie rzucane na tę instytucję. Mało jednak kto potrafił dojść do wniosku, że ona ma się uaktywniać tylko w sytuacjach kryzysowych, gdy wszystkie inne instytucje zawiodą i jest sznurkiem w mrocznym labiryncie stosunków społeczno-prawnych Trizondalu. Trizondal wpada w kryzys aktywności oraz w kryzys polityczny. Komisja Reform nie jest w stanie podołać zadaniom jakie sama sobie postawiła.  I oto znów  dla niektórych przeklęty bękart historii trizondalskiego parlamentaryzmu przyczynia się do zwiększenia aktywności i rozpoczęcia faktycznych i wzmożonych prac nad reformą państwa. Ostatecznie więc, to nie monarchia, republika, fronty narodowe i polityczne są w stanie uratować kraj położony nad Leną i Artą, a Sejm Wielki, który gwarantuje wszystkim obywatelom prawo głosu w sprawach najważniejszych dla państwa.

Niewątpliwie sama idea Sejmu Wielkiego jako powszechnego dostępu do ustawodawstwa oraz do wpływu na kształt państwa przez obywateli nie jest wcale nowa. Była ona wpisana w dzieje Trizondalu od samego początku.  Rada Królewska składająca się z osób zaangażowanych w budowę państwa, w której każdy miał takie same prawa była pierwowzorem Sejmu Wielkiego. Jednak z czasem rozrastania się państwa pojawiła się potrzeba rozdzielenia władzy ustawodawczej od wykonawczej.  Ostateczne kajdany łączące je – Kolegium Książęce zostały zniesione właśnie w kwietniu 2008 roku.

Równolegle do polityki w Trizondalu zawsze dbano o sport. I tak tego samego roku, co Sejm Wielki, jednak kilka miesięcy później, po dopiero 18 grudnia powstał Trizondalski Związek Sportowy, który zrzeszał w sobie wszystkie osoby zainteresowane rozwojem sportu na terenie Trizondalu. Była to pionierska organizacja sportowa o charakterze społecznym i niezależnym od państwa. Dopiero dużo później inne państwa za sprawą (nieboszczki) MUP przyjęły rozdział sportu od polityki. Los chciał, że TZS istniał zaledwie kilka miesięcy by później stać się częścią Związku Sportowego Rzeczpospolitej, zorganizowanego dokładnie na takiej samej zasadzie, co TZS, tyle, że zrzeszającego mieszkańców całego RSiT. 17 stycznia 2011 roku na nowo odrodził się Trizondalski Związek Sportowy, którego formuła działania pozostaje niezmieniona do dziś.  W ciągu tych 3 lat istnienia TZS (ZSR) udało się zorganizować dwukrotnie v-mundial i  zainteresować na skalę masową mieszkańców Polina piłką nożną.  Działacze TZS (ZSR) byli kilkukrotnie Prezesami MUP. Dziś na forum tej organizacji narodził się pomysł by wskrzesić międzynarodową organizację piłkarską. Można więc śmiało rzec, że Obywatel Trizondalski ma swój wielki wkład nie tylko w budową własnej ojczyzny, ale także w budowę ważnych elementów dla całego świata wirtualnego!

 

***

Draticja nye sanyga

8 zyerbnya jago tsyeń ubamyyndnyająci Grisiz na Gondinencye Vzchotnym jezd śvyyndem nyebodrsepnim y spidecsnim – dvyertsy JGV Marcyn Y. Śvyyndo do, gdóre myało ubamyyndnyać jetność bańzdv rekyonu, rocsnyca, gdóra zama v zopye jezd jetną s najzdarzsich vzbólnich rocsnyc tla całeko Drysontalu może sozdać vigreślona s lyzdi śvyąd bańzdvovich. Bovót? Odóż abarad bańzdvovi nye ratsy zopye s orkanysacją śvyąd narotovich. Csi ozdadecsnye Grólezdvo Drysontalu sresiknuje s golejneko elemendu draticjy y zvojej hyzdoryy na bocsed toraźnich celóv bolydicsnich? Nye vyatomo deko. Vardo jetnag sauvażić, że kti s jetnej zdroni chce zyyn lygvytovać „zdare” śvyynda, s trukyej ynzdiducje y orkanysacje zdarzse nyż nyebotlekłe Grólezdvo, bamyyndające csazi Drysontalu jago Graju Goroni Zarmacgyej radują nyejago ojcsisnyn brset grisizem.

Jezd 15 gvyednya 2008 rogu, tsyezyąda rano csazu vzchotnyeko, na ulyci Nyebotlekłoścy byervzse, hyzdoricsne bozyetsenye Zejmu Vyelgyeko odvyera vłaśnye Brsemizłav Jańcsig, gdóri sozdaje bo gylgu tnyach byervzsim v hyzdoryy Marzsałgyem Zejmu Vyelgyeko. V dim myejzcu należi vzbomnyeć, że Brsemizłav Jańcsig pił partso sazłużoną tla Drysontalu ozopą y nóż v gyezseny zyyn odvyera na vyatomość, że nykti nye ucscsono jeko ymyenya należicye… Ot deko vłaśnye tnya to tsyś (s lycsnimy brservamy) na derenye Drysontalu fungcjonuje orkan pesbośretnyej vłatsi uzdavotavcsej, gdóri nyejetnogrodnye radovał ojcsisnyn, kti da piła v darabadach. V csazach RZyD fungcjyn Zejmu Vyelgyeko zbravovało Skromatsenye Bańzdvove. Bo brsegzsdałcenyu Rsecsbozbolydej v Grólezdvo Drysontalu bovrócono to nasvi Zejm Vyelgy, gdóri nyezdedi zsipgo zdaje zyyn goścyą nyeskoti myyntsi opivadelamy nyebotlekłeko bańzdva.

Nyeagdivna yspa barlamendu do najcyynżzse ozgarżenye rsucane na dyn ynzdiducjyn. Mało jetnag gdo bodrafył tojść to vnyozgu, że ona ma zyyn uagdivnyać dilgo v ziduacjach grisizovich, kti vzsizdgye ynne ynzdiducje savyotą y jezd zsnurgyem v mrocsnim lapyrincye zdozungóv zbołecsno-bravnich Drysontalu. Drysontal vbata v grisiz agdivnoścy oras v grisiz bolydicsni. Gomyzja Reform nye jezd v zdanye botołać satanyom jagye zama zopye bozdavyła. Y odo snóv tla nyegdórich brseglyndi pyngard hyzdoryy drysontalzgyeko barlamendarismu brsicsinya zyyn to svyyngzsenya agdivnoścy y rosbocsyncya fagdicsnich y vsmożonich brac nat reformą bańzdva. Ozdadecsnye vyync, do nye monarchya, rebuplyga, frondi narotove y bolydicsne zą v zdanye uradovać graj bołożoni nat Leną y Ardą, a Zejm Vyelgy, gdóri kvaranduje vzsizdgym opivadelom bravo kłozu v zbravach najvażnyejzsich tla bańzdva.

Nyevądblyvye zama ytea Zejmu Vyelgyeko jago bovzsechneko tozdynbu to uzdavotavzdva oras to vbłivu na gzsdałd bańzdva brses opivadely nye jezd vcale nova. Piła ona vbyzana v tsyeje Drysontalu ot zameko bocsądgu. Rata Grólevzga zgłatająca zyyn s ozóp saankażovanich v putovyn bańzdva, v gdórej gażti myał dagye zame brava piła byervovsorem Zejmu Vyelgyeko. Jetnag s csazem rosrazdanya zyyn bańzdva bojavyła zyyn bodrsepa rostsyelenya vłatsi uzdavotavcsej ot vigonavcsej. Ozdadecsne gajtani łącsące je – Golekyum Gzyążynce sozdałi snyezyone vłaśnye v gvyednyu 2008 rogu.

Róvnolekle to bolydigy v Drysontalu savzse tpano o zbord. Y dag deko zameko rogu, co Zejm Vyelgy, jetnag gylga myezyynci bóźnyej, bo tobyero 18 krutnya bovzdał Drysontalzgy Svyąseg Zbordovi, gdóri srsezsał v zopye vzsizdgye ozopi saynderezovane rosvojem zbordu na derenye Drysontalu. Piła do byonyerzga orkanysacja zbordova o charagderse zbołecsnim y nyesależnim ot bańzdva. Tobyero tużo bóźnyej ynne bańzdva sa zbravą (nyepozscsgy) MUB brsijynłi rostsyał zbordu ot bolydigy. Loz chcyał, że DSZ yzdnyał saletvye gylga myezyynci pi bóźnyej zdać zyyn csynścyą Svyąsgu Zbordoveko Rsecsbozbolydej, sorkanysovaneko togłatnye na dagyej zamej sazatsye, co DSZ, dile, że srsezsająceko myezsgańcóv całeko RZyD. 17 zdicsnya 2011 rogu na novo otrotsył zyyn Drysontalzgy Svyąseg Zbordovi, gdóreko formuła tsyałanya bosozdaje nyesmyenyona to tsyś. V cyąku dich 3 lad yzdnyenya DSZ (SZR) utało zyyn sorkanysovać tvugrodnye w-muntyal y saynderezovać na zgalyn mazovą myezsgańcóv Bolyna byłgą nożną. Tsyałacse DSZ (SZR) pily gylgugrodnye Bresezamy MUB. Tsyś na forum dej orkanysacjy narotsył zyyn bomizł pi vzgrsezyć myyntsinarotovą orkanysacjyn byłgarzgą. Można vyync śmyało rsec, że Opivadel Drysontalzgy ma zvój vyelgy vgłat nye dilgo v putovą vłaznej ojcsisni, ale dagże v putovyn vażnich elemendóv tla całeko śvyada vyrdualneko!

Reklamy
Categories: RSiT, Trizondal | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: