Gwałtowna przemiana

W ciągu zaledwie paru tygodni społeczeństwo Królestwa Trizondalu przeszło całkowitą przemianę.  Na początku lutego w Sejmie Wielkim rozpoczęły się debaty nad poprawą życia politycznego i społecznego w Królestwie. Przewodniczył im JKM Tomasz I, który jednak od samego początku nie wierzył w ich powodzenie i był sceptykiem. Tymczasem mieszkańcy przelicytowywali się w zwiększaniu uprawnień króla. Padł pomysł dyktatury i całkowitej likwidacji parlamentu.  Niektórzy skupili się jednak na naprawianiu systemu parlamentarnego w kraju. Cały ta licytacja, ten targ trwał niemal do końca lutego. Skończył się przed 5-rocznicą Trizondalu, której niestety nie zorganizowano (na dyskusję o tym jednak nie czas i nie miejsce tutaj).  Zaledwie dwa dni po abdykacji JKM Tomasza I, w ankiecie urządzonej przez Simona von Landsbergena  okazało się, że większość aktywnych obywateli woli republikę, a nie monarchię. Wyniki te potwierdziły się w referendum, gdzie przy 12 głosach aż 8 padło za republiką.

Przemiana ta wydaje się bardzo niezwykła. W końcu jak wytłumaczyć taką przemianę? Aby to najlepiej zrozumieć należy cofnąć się do sierpnia. Dlaczego właśnie do sierpnia? Otóż był to najaktywniejszy (do niedawna) miesiąc w historii niepodległego Trizondalu. Aktywności nie mierzy się tylko w liczbie postów, jednak w ich wartości. Mimo to sprawdzając archiwa można śmiało stwierdzić, że w sierpni 2011 roku nie brak było debat, które przeradzały się w kłótnie, często bardzo gwałtowne. Dużo było także spamu.  Jednak bardzo niepokojąca tendencja zaczęła się miesiąc później, bo we wrześniu. Wówczas aktywność spadła o niemal 40%. Dlaczego? Atmosfera była wówczas bardzo wojenna, więc aktywność po prostu spadła. To dość zrozumiałe, jednak aktywność spadała dalej, miesiąc w miesiąc. W reszcie na początku tego roku zaczęły się pojawiać dni bez żadnych postów (dosłownie żadnych!). W lutym aktywność wyniosła już zaledwie ok. 24% w porównaniu z sierpniem.  Gdzie pojawił się problemem?  JKW Tomasz I mówił wielokrotnie, że problem nie leży w ustroju i tego absolutnie nie należy zmieniać. Problem leży w ludziach.  To oczywiste, problemy zawsze są dziełem ludzi, jednak coś jeszcze musiało być tym problemem.

Przebicie aktywności sierpniowej przy mniejszej ilości kłótni okazało się możliwe dopiero w marcu. Jednak wiele osób twierdzi, że za sprawą zmian. Pytanie jednak na ile teza, o braku zmian w tzw. Starym Trizondalu była prawdziwa, a na ile wykreowana na potrzeby podkreślenia znaczenia Nowego Trizondalu, gdzie wg. Simona von Landsbergena:

(…) wszyscy są odpowiedzialni za wspólny los Trizondalu. Ważne jest to co Trizondalczycy zrobią ze swoim losem. Trzeba zapomnieć stare waśnie, lecz pamiętać o doświadczeniach, których nie warto powtarzać. Trzeba tworzyć Nowy Trizondal z poszanowaniem dla przeszłości. Trzeba szanować każdego obywatela, trzeba go wysłuchać. Niech każdy poczuje się być częścią wielkiej rodziny.

Jeśli bowiem przyjrzymy się zmianom w królewskim Trizondalu to zobaczymy, że one faktycznie były.  W listopadzie odstąpiono od idei Sejmu Wielkiego na korzyść  Izby Reprezentantów, która była wybieralną izbą parlamentu. Niestety aktywność w niej szybko się załamała, nie przyjęto żadnego aktu prawnego, a król zrezygnowany takim wynikiem działania parlamentu rozwiązał go i ustanowił Komisję Reform, która miała przygotowywać dla władcy projekty aktów prawnych. W grudniu  wprowadzono stan wyjątkowy (bez określenia daty jego zakończenia!), na mocy którego król był jedyną władzą ustawodawczą i wykonawczą.  Do tego momentu rząd już dawno przestał istnieć.  Jeśli porównamy to z okresem letnim i wyborami na premiera oraz do parlamentu to zauważymy ogromną zmianę. Oto z systemu monarchii parlamentarnej ( król decydował jak wybierać szefa rządu, jednak w tamtym czasie wybierano go zawsze demokratycznie) przeszliśmy w ciągu kilku miesięcy do systemu monarchii konstytucyjnej. Była to zmiana raczej cicha, jednak faktyczna i doniosła. Pod koniec stycznie przywrócono do życia Sejm Wielki, który miał dokonać zmian w prawodawstwie. Towarzyszyło temu bardzo wiele debat (chociaż poziom aktywności wciąż spadał).

W styczniu 2012 roku JKM Tomasz I określił następujące zadania do wykonania:

– nowej Konstytucji – szczegóły i swoje zdanie przedstawię na posiedzeniu
– defederalizacji
– aktu prawnego ze wszystkimi urzędami
– wraz z powyższym – zniesienia niepotrzebnych urzędów
– reformy sądownictwa

Nic z tych punktów nie zostało zrealizowane do jego abdykacji. Co więcej tylko mniejszość  obywateli opowiedziała się za defederalizacją, a później za samą monarchią.  O reformie sądownictwa jedynie debatowano, a drugi i trzeci od końca punkt nie zostały nawet poważnie omówione na forum. Natomiast obecnie, na forum trwają prace nad nową konstytucją.  Zmiany inne niż planowano pod koniec stycznie są już bliskie wprowadzenia.

Mimo zestawienia tych faktów pytanie zadane na wstępie, skąd wzięła się ta przemiana w społeczeństwie, nie uzyskuje odpowiedzi. A może to jest tak, ile ludzi, tyle odpowiedzi?

***

Verzja vzchotnya: Kvałdovna brsemyana

V cyąku saletvye baru dikotny zbołecseńzdvo Grólezdva Drysontalu brsezsło całgovydą brsemyanyn. Na bocsądgu ludeko v Zejmye Vyelgym rosbocsynłi zyyn tepadi nat bobravą żicya bolydicsneko y zbołecsneko v Grólezdvye. Brsevotnycsił ym JGM Domazs Y, gdóri jetnag ot zameko bocsądgu nye vyersił v ych bovotsenye y pił zcebdigyem. Dimcsazem myezsgańci brselycidovivaly zyyn v svyyngzsanyu ubravnyeń gróla. Batł bomizł tigdaduri y całgovydej lygvytacjy barlamendu. Nyegdórsi zgubyly zyyn jetnag na nabravyanyu zizdemu barlamendarneko v graju. Całi da lycidacja, den dark drvał nyemal to gońca ludeko. Zgońcsił zyyn brset 5-rocsnycą Drysontalu, gdórej nyezdedi nye sorkanysovano (na tizguzjyn o dim jetnag nye csaz y nye myejzce dudaj). Saletvye tva tny bo aptigacjy JGM Domazsa Y, v angyecye ursątsonej brses Zymona won Lantzperkena ogasało zyyn, że vyyngzsość agdivnich opivadely voly rebuplygyn, a nye monarchyyn. Vinygy de bodvyertsyłi zyyn v referentum, ktsye brsi 12 kłozach aż 8 batło sa rebuplygą.

Brsemyana da vitaje zyyn partso nyesvigła. V gońcu jag vidłumacsić dagą brsemyanyn? Api do najlebyej srosumyeć należi cofnąć zyyn to zyerbnya. Tlacseko vłaśnye to zyerbnya? Odóż pił do najagdivnyejzsi (to nyetavna) myezyąc v hyzdoryy nyebotlekłeko Drysontalu. Agdivnoścy nye myersi zyyn dilgo v lycspye bozdóv, jetnag v ych vardoścy. Mymo do zbravtsając archyva można śmyało zdvyertsyć, że v zyerbny 2011 rogu nye prag piło tepad, gdóre brseratsałi zyyn v głódnye, csynzdo partso kvałdovne. Tużo piło dagże zbamu. Jetnag partso nyebogojąca dentencja sacsynła zyyn myezyąc bóźnyej, po ve vrseśnyu. Vóvcsaz agdivność zbatła o nyemal 40%. Tlacseko? Admozfera piła vóvcsaz partso vojenna, vyync agdivność bo brozdu zbatła. Do tość srosumyałe, jetnag agdivność zbatała talej, myezyąc v myezyąc. V rezscye na bocsądgu deko rogu sacsynłi zyyn bojavyać tny pes żatnich bozdóv (tozłovnye żatnich!). V ludim agdivność vinyozła już saletvye og. 24% v boróvnanyu s zyerbnyem. Ktsye bojavył zyyn broplemem? JGV Domazs Y móvył vyelogrodnye, że broplem nye leżi v uzdroju y deko apzoludnye nye należi smyenyać. Broplem leżi v lutsyach. Do ocsivyzde, broplemi savzse zą tsyełem lutsy, jetnag coś jezscse muzyało pić dim broplemem.

Brsepycye agdivnoścy zyerbnyovej brsi mnyejzsej yloścy głódny ogasało zyyn możlyve tobyero v marcu. Jetnag vyele ozóp dvyertsy, że sa zbravą smyan. Bidanye jetnag na yle desa, o pragu smyan v dsv. Zdarim Drysontalu piła bravtsyva, a na yle vigreovana na bodrsepi botgreślenya snacsenya Noveko Drysontalu, ktsye vk. Zymona won Lantzperkena:

(…) vzsizci zą otbovyetsyalny sa vzbólni loz Drysontalu. Vażne jezd do co Drysontalcsici sropyą se zvoym lozem. Drsepa sabomnyeć zdare vaśnye, lecs bamyyndać o tośvyatcsenyach, gdórich nye vardo bovdarsać. Drsepa dvorsić Novi Drysontal s bozsanovanyem tla brsezsłoścy. Drsepa zsanovać gażteko opivadela, drsepa ko vizłuchać. Nyech gażti bocsuje zyyn pić csynścyą vyelgyej rotsyni.

Jeśly povyem brsijrsimi zyyn smyanom v grólevzgym Drysontalu do sopacsimi, że one fagdicsnye piłi. V lyzdobatsye otzdąbyono ot ytey Zejmu Vyelgyeko na gorsiść Yspi Rebresendandóv, gdóra piła vipyeralną yspą barlamendu. Nyezdedi agdivność v nyej zsipgo zyyn sałamała, nye brsijyndo żatneko agdu bravneko, a gról sresiknovani dagym vinygyem tsyałanya barlamendu rosvyąsał ko y uzdanovył Gomyzjyn Reform, gdóra myała brsikodovivać tla vłatci brojegdi agdóv bravnich. V krutnyu vbrovatsono zdan vijądgovi (pes ogreślenya tadi jeko sagońcsenya!), na moci gdóreko gról pił jetiną vłatsą uzdavotavcsą y vigonavcsą. To deko momendu rsąt już tavno brsezdał yzdnyeć. Jeśly boróvnami do s ogrezem lednym y viporamy na bremyera oras to barlamendu do sauvażimi okromną smyanyn. Odo s zizdemu monarchyy barlamendarnej ( gról tecitovał jag vipyerać zsefa rsątu, jetnag v damdim csazye vipyerano ko savzse temogradicsnye) brsezslyśmi v cyąku gylgu myezyynci to zizdemu monarchyy gonzdiducijnej. Piła do smyana racsej cycha, jetnag fagdicsna y tonyozła. Bot gonyec zdicsnye brsivrócono to żicya Zejm Vyelgy, gdóri myał togonać smyan v bravotavzdvye. Dovarsizsiło demu partso vyele tepad (chocyaż bosyom agdivnoścy vcyąż zbatał).

V zdicsnyu 2012 rogu JGM Domazs Y ogreślył nazdynbujące satanya to vigonanya:

– novej Gonzdiducjy – zscsekółi y zvoje stanye brsetzdavyyn na bozyetsenyu
– tefeteralysacjy
– agdu bravneko se vzsizdgymy ursyntamy
– vras s boviżzsim – snyezyenya nyebodrsepnich ursyntóv
– reformi zątovnycdva

Nyc s dich bungdóv nye sozdało srealysovane to jeko aptigacjy. Co vyyncej dilgo mnyejzsość opivadely obovyetsyała zyyn sa tefeteralysacją, a bóźnyej sa zamą monarchyą. O reformye zątovnycdva jetinye tepadovano, a truky y drsecy ot gońca bungd nye sozdałi naved bovażnye omóvyone na forum. Nadomyazd opecnye, na forum drvają brace nat novą gonzdiducją. Smyani ynne nyż blanovano bot gonyec zdicsnye zą już plyzgye vbrovatsenya.

Mymo sezdavyenya dich fagdóv bidanye satane na vzdynbye, zgąt vsyynła zyyn da brsemyana v zbołecseńzdvye, nye usizguje otbovyetsy. A może do jezd dag, yle lutsy, dile otbovyetsy?

Reklamy
Categories: RSiT | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: