Sztandar wyprowadzić!

W Sejmie Wielkim zaczęło się głosowanie nad projektem nowej konstytucji. Tempo prac nad projektem nie było ani zbyt szybkie ani zbyt powolne, dokładnie 20 marca przedstawiono jej pierwszy rozdział w Sejmie Wielkim. Nad całym, poskładanym projektem Trizondalczycy mogli debatować od 9 kwietnia do wczoraj. Wbrew pozorom nawet te ostatnie 5 dni wykorzystano całkowicie. Choć głosowanie potrwa do poniedziałku, to do 23:00 padło 6 głosów, a więc zagłosowała już większość z członków parlamentu.  W Prawdzie omówiono pokrótce zmiany jakie ma wprowadzić nowa ustawa zasadnicza. Poza Sejmem Wielkim prace nad konstytucją nie były już nigdzie indziej omawiane za wyjątkiem mediów. Jak Trizondalczycy żegnają królestwo? Co dobrego da im republika, a co zabierze? Postanowiliśmy wyjść w teren i zapytać ludzi. Aby nasze wyniki były wiarygodne zapytaliśmy mieszkańców różnych regionów Trizondalu.

Mateusz z Ulsanii 
Aby nie szukać daleko pojechaliśmy do centrum Rottery. Tam na rynku udało nam się spotkać Mateusza, który mieszka w Ulsanii, a w Rotterze studiuje filozofię. Młody chłopak ma zaledwie 23 lata, jednak na bieżąco śledzi zmiany ustrojowe w swej Ojczyźnie. Niestety nie miał dla nas zbyt dużo czasu na rozmowę, gdyż spieszył się do pracy, o którą ostatnimi czasy niestety ciężko w Zagłębiu.  Zapytaliśmy go o to, co przyniesie zmiana konstytucji. Odpowiedział krótko:

Przede wszystkim  oddadzą to, co się nam należy – władzę nad własnym samorządem. Nasze władze zawieszono, odebrano nam prawo do własnych służb porządkowych, a zrobiono to bezzasadnie. Dzięki Bogu posłowie zgodzili się na rozdział Landsbergena. Vivat Dalmencja!

W słowach tego młodego filozofa kryje się dość dużo prawdy.  Chociaż autonomii nikt nigdy formalnie nie zlikwidował to działy lokalnych władz przeniesiono już w listopadzie do archiwum bez nagłaśniania tego. Później było referendum, w którym mieszkańcy sprzeciwili się pomysłowi likwidacji struktur samorządowych. Nowa konstytucja reguluje problemy samorządów dając im prawo do stanowienia własnego statutu organizacyjnego, a więc i prawa oraz prawo do wyboru zarządcy regionu. Jest to zdecydowanie pozytywny ruch, gdyż stan obecny, w którym nie wszystkie samorządy miały równe uprawnienia musiał ulec zmianie.  Co ciekawe, z map mogą zniknąć gubernatorstwa, gdyż każdy region może sam ustalić swoją nazwę.

Mietek z Małych Kunt (okolice Marcelburga) 
Pan Mieczysław (sam każe do siebie mówić Mietek) ma 49 lat i prowadzi gospodarstwo rolne w Małych Kuntach – niedużej wsi ok. 15 km od Marcelburga. Ma czworo dzieci w wieku od 10 do 20 lat oraz żonę o imieniu Leokadia, która aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Ich gospodarstwo rolne dostali w spadku po ojcu  pana Mietka.  Niestety, ale cała ich rodzina uważa, że zmiana ustroju to błąd.  Wiąże się to jednoznacznie z ich pochodzeniem. Mieczysław Woźny herbu Trójlistna Koniczyna tytuł dostał w spadku po dziadku, który przelewał krew za ojczyznę. Zapytany o to samo, co Mateusz, odpowiada:

A panie, daj pan spokój. Do dziś byłem kawalerem, a od jutra te wsioki będą mi równe. Przecież to godne pożałowania, ja mam swoją godność. Mój dziadek oddał życie z ojczyznę!

Faktycznie nowa konstytucja znosi tytuły szlacheckie wraz ze zmianą ustroju. Chociaż z owymi tytułami nic się nie wiązało, ani majątek ani przywileje, to niektóre kręgi mają sentyment do tytułowania się hrabiami, kawalerami, szlachetnymi damami itp, zwłaszcza w szlacheckiej Dalmencji Zachodniej.  Ostatecznie większość Trizondalczyków, wydaje się, jest zdystansowana od idei szlacheckich. Naszej redakcji udało się jednak dowiedzieć, że brak tytułów ogólnopaństwowych nie oznacza braku tytułów w ogóle. Mogą je wprowadzić samorządy.

Arkadiusz Sulikowski z Riovonis
Arkadiusz Sulikowski jest w wieku 42 lat i prowadzi własną drukarnię. Z żoną Iloną mają jedno dziecko, córkę, której nadali imię Martyna. Mała Martynka chodzi obecnie do renomowanego prywatnego przedszkola w centrum miasta. Rodzice pana Arkadiusza mieszkają we własnej rezydencji, którą on im sprezentował na 50 rocznicę ślubu, w pobliżu Lundenburga (30 minut od centrum). Nasz biznesmen w średnim wieku często przebywa w sprawach biznesowych w stolicy, a żona zajmuje się domem, a po południami grywa namiętnie z koleżankami w tenisa ziemnego. Pan Arkadiusz pytana o to samo, co poprzednicy podekscytowany mówi nam:

Niezmiernie się cieszę, że wreszcie nasi parlamentarzyści wzięli losy ojczyzny w swoje ręce. Od dawna mówiłem, że monarchia to już przestarzały i gospodarczo nieuzasadniony ustrój. Mam ogromną nadzieję skorzystać na zmianach dotyczących sądownictwa i wytoczyć moim dłużnikom procesy o oddanie zaległości. To co się teraz dzieje w naszym sądownictwo to farsa.

Dagmara i Waleria z Sobborgo (Triland)
Dwie młode i kreatywne kobiety: Dagmara i Waleria prowadzą biuro turystyczne „Autostrada do Nieba” w średniej wielkości miasteczko Sobborgo. Obie nie posiadają rodziny i poświęcają się pracy, zaś urlopy spędzają inaczej niż ich klienci, bo w górach.  Wbrew pozorom są bardzo zaangażowane w obecnie mające miejsce zmiany w ich ojczyźnie. Dagmara tłumaczy, że przez bezsensowne przepisy jej biuro nie może w pełni dobrze funkcjonować. Liczy, że uda się jej za pomocą Veta Publicznego uchylić  przepisy o wysokiej akcyzie na paliwo lotnicze. Waleria chce natomiast przy pomocy Inicjatywy Publicznej zalegalizować w całym kraju noszenie krótkich spodenek powyżej kolan.

Obie mają duże szanse spełnić swoje polityczne cele, wystarczy by zebrać podpisy min. 50% obywateli Trizondalu  oraz uzyskać podpis głowy państwa.  Równocześnie zniesiony zostaje parlament, a więc także posłowie. Z jednej strony otwiera to dostęp do tworzenia prawa wszystkim obywatelom, a z drugiej strony zasady dotyczące przyjęcia aktu prawnego sprawiają, że musi on być sensowny i zrozumiały dla większości społeczeństwa.

Na dzisiaj to już tyle. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Pani Katarzynie Ice, która pomagała nam znajdować osoby do rozmowy.

***

Wersja w języku wschodnim: Zsdantar vibrovatsyć!

V Zejmye Vyelgym sacsynło zyyn kłozovanye nat brojegdem novej gonzdiducjy. Dembo brac nat brojegdem nye piło any spid zsipgye any spid bovolne, togłatnye 20 marca brsetzdavyono jej byervzsi rostsyał v Zejmye Vyelgym. Nat całim, bozgłatanim brojegdem Drysontalcsici mokly tepadovać ot 9 gvyednya to vcsoraj. Vprev bosorom naved de ozdadnye 5 tny vigorsizdano całgovycye. Choć kłozovanye bodrva to bonyetsyałgu, do to 23:00 batło 6 kłozóv, a vyync sakłozovała już vyyngzsość s csłongóv barlamendu. V Bravtsye omóvyono bogródce smyani jagye ma vbrovatsyć nova uzdava sazatnycsa. Bosa Zejmem Vyelgym brace nat gonzdiducją nye piłi już nyktsye yntsyej omavyane sa vijądgyem metyóv. Jag Drysontalcsici żeknają grólezdvo? Co topreko ta ym rebuplyga, a co sapyerse? Bozdanovylyśmi vijść v deren y sabidać lutsy. Api nazse vinygy piłi vyarikotne sabidalyśmi myezsgańcóv różnich rekyonóv Drysontalu.

Madeuzs s Ulzanyy
Api nye zsugać talego bojechalyśmi to cendrum Rodderi. Dam na ringu utało nam zyyn zbodgać Madeuzsa, gdóri myezsga v Ulzanyy, a v Rodderse zdutyuje fylosofyyn. Młoti chłobag ma saletvye 23 lada, jetnag na pyeżąco śletsy smyani uzdrojove v zvej Ojcsiźnye. Nyezdedi nye myał tla naz spid tużo csazu na rosmovyn, ktiż zbyezsił zyyn to braci, o gdórą ozdadnymy csazi nyezdedi cyynżgo v Sakłynpyu. Sabidalyśmi ko o do, co brsinyezye smyana gonzdiducjy. Otbovyetsyał gródgo:

Brsete vzsizdgym ottatsą do, co zyyn nam należi – vłatsyn nat vłaznim zamorsątem. Nazse vłatse savyezsono, oteprano nam bravo to vłaznich złużp borsątgovich, a sropyono do pessazatnye. Tsyyngy Poku bozłovye skotsyly zyyn na rostsyał Lantzperkena. Wywad Talmencja!

V złovach deko młoteko fylosofa grije zyyn tość tużo bravti. Chocyaż audonomyy nygd nykti formalnye nye slygvytovał do tsyałi logalnich vłats brsenyezyono już v lyzdobatsye to archyvum pes nakłaśnyanya deko. Bóźnyej piło referentum, v gdórim myezsgańci zbrsecyvyly zyyn bomizłovy lygvytacjy zdrugdur zamorsątovich. Nova gonzdiducja rekuluje broplemi zamorsątóv tając ym bravo to zdanovyenya vłazneko zdadudu orkanysacijneko, a vyync y brava oras bravo to viporu sarsątci rekyonu. Jezd do stecitovanye bosidivni ruch, ktiż zdan opecni, v gdórim nye vzsizdgye zamorsąti myałi róvne ubravnyenya muzyał ulec smyanye. Co cyegave, s mab moką snygnąć kupernadorzdva, ktiż gażti rekyon może zam uzdalyć zvoją nasvyn.

Myedeg s Małich Gund (ogolyce Marcelpurka)
Ban Myecsizłav (zam gaże to zyepye móvyć Myedeg) ma 49 lad y brovatsy kozbotarzdvo rolne v Małich Gundach – nyetużej vzy og. 15 gm ot Marcelpurka. Ma csvoro tsyecy v vyegu ot 10 to 20 lad oras żonyn o ymyenyu Leogatya, gdóra agdivnye tsyała v Gole Kozbotiń Vyejzgych. Ych kozbotarzdvo rolne tozdaly v zbatgu bo ojcu bana Myedga. Nyezdedi, ale cała ych rotsyna uvaża, że smyana uzdroju do płąt. Vyąże zyyn do jetnosnacsnye s ych bochotsenyem. Myecsizłav Voźni herpu drójlyzdna gonycsini diduł tozdał v zbatgu bo tsyatgu, gdóri brselevał grev sa ojcsisnyn. Sabidani o do zamo, co Madeuzs, otbovyata:

A banye, taj ban zbogój. To tsyś piłem gavalerem, a ot judra de vzyogy pyntą my róvne. Brsecyeż do kotne bożałovanya, ja mam zvoją kotność. Mój tsyateg ottał żicye s ojcsisnyn!

Fagdicsnye nova gonzdiducja snozy didułi zslachecgye vras se smyaną uzdroju. Chocyaż s ovimy didułamy nyc zyyn nye vyąsało, any majądeg any brsivyleje, do nyegdóre grynky mają zendimend to didułovanya zyyn hrapyamy, gavaleramy, zslachednimy tamamy ydb, svłazscsa v zslachecgyej Talmencjy Sachotnyej. Ozdadecsnye vyyngzsość Drysontalcsigóv, vitaje zyyn, jezd stizdanzovana ot ytey zslachecgych. Nazsej retagcjy utało zyyn jetnag tovyetsyeć, że prag didułóv okólnobańzdvovich nye osnacsa pragu didułóv v okóle. Moką je vbrovatsyć zamorsąti.

Argatyuzs Zulygovzgy s Ryowonyz
Argatyuzs Zulygovzgy jezd v vyegu 42 lad y brovatsy vłazną trugarnyyn. S żoną Yloną mają jetno tsyecgo, córgyn, gdórej nataly ymyyn Mardina. Mała Mardinga chotsy opecnye to renomovaneko brivadneko brsetzsgola v cendrum myazda. Rotsyce bana Argatyuzsa myezsgają ve vłaznej resitencjy, gdórą on ym zbresendovał na 50 rocsnycyn ślupu, v boplyżu Luntenpurka (30 mynud ot cendrum). Nazs pysnezmen v śretnym vyegu csynzdo brsepiva v zbravach pysnezovich v zdolyci, a żona sajmuje zyyn tomem, a bo bołutnyamy kriva namyyndnye s goleżangamy v denyza syemneko. Ban Argatyuzs bidana o do zamo, co bobrsetnyci botegzcidovani móvy nam:

Nyesmyernye zyyn cyezsyn, że vrezscye nazy barlamendarsiścy vsyynly lozi ojcsisni v zvoje rynce. Ot tavna móvyłem, że monarchya do już brsezdarsałi y kozbotarcso nyeusazatnyoni uzdrój. Mam okromną natsyejyn zgorsizdać na smyanach todicsącich zątovnycdva y vidocsić moym tłużnygom brocezi o ottanye salekłoścy. Do co zyyn deras tsyeje v nazsim zątovnycdvo do farza.

Takmara y Valerya s Zopporko (Drylant)
Tvye młote y greadivne gopyedi: Takmara y Valerya brovatsą pyuro durizdicsne „Audozdrata to Nyepa” v śretnyej vyelgoścy myazdecsgo Zopporko. Opye nye bozyatają rotsyni y bośvyyncają zyyn braci, saś urlobi zbyntsają ynacsej nyż ych glyency, po v kórach. Vprev bosorom zą partso saankażovane v opecnye mające myejzce smyani v ych ojcsiźnye. Takmara dłumacsi, że brses peszenzovne brsebyzi jej pyuro nye może v bełny toprse fungcjonovać. Lycsi, że uta zyyn jej sa bomocą Weda Buplycsneko uchilyć brsebyzi o vizogyej agcisye na balyvo lodnycse. Valerya chce nadomyazd brsi bomoci Ynycjadivi Buplycsnej salekalysovać v całim graju nozsenye gródgych zboteneg boviżej golan.

Opye mają tuże zsanze zbełnyć zvoje bolydicsne cele, vizdarcsi pi seprać botbyzi myn. 50% opivadely Drysontalu oras usizgać botbyz kłovi bańzdva. Róvnocseśnye snyezyoni sozdaje barlamend, a vyync dagże bozłovye. S jetnej zdroni odvyera do tozdynb to dvorsenya brava vzsizdgym opivadelom, a s trukyej zdroni sazati todicsące brsijyncya agdu bravneko zbravyają, że muzy on pić zenzovni y srosumyałi tla vyyngzsoścy zbołecseńzdva.

Na tsyzyaj do już dile. Chcyelypiśmi v dim myejzcu botsyyngovać Bany Gadarsinye Yce, gdóra bomakała nam snajtovać ozopi to rosmovi

Reklamy
Categories: Trizondal | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: