Niech pamięć o czynach Twych nigdy nie zginie!

Dwukrotny władca Trizondalu, współtwórca TVT, dobry duch kraju obecny od początku, a w v-świecie od 6, zawsze można na nim polegać, nigdy nie opuścił Ojczyzny. O kim mowa?  O Marcinie Sokołowiczu, jednym z Ojców Założycieli Trizondalu. To przykre, że tak zasłużony człowiek, dinozaur trizondalski nigdy nie doczekał się chociażby zarysu własne biografii. Próbę naprawy tego błędu dziejów podjęła się Gazeta Górnicza. Nie będę się starać analizować całego życia JKW Marcina I, skupię się na okresie związanym z Trizondalem już bezpośrednio lub jeszcze pośrednio.

Zongya Ludowa, Zongya Demokratyczna

Co zostało obecnemu Trizondalowi z dawnej Zongyi? Na pierwszy rzut oka zaledwie kilka starych stron i pamięć. To jednak nie jest do końca prawda. Ostatnim mieszkańcem niepodległej Zongyi, który do dzisiaj żyje w Trizondalu jest Marcin Sokołowicz. Już w czasach Zongyi Ludowej pełnił funkcję głowy rządu. W związku z niespodziewaną decyzją Gerarda Szopkowskiego i usunięciem przez niego strony i forum ZL, młody stażem wirtualnym i wiekiem premier szybko tworzy stronę zastępczą dla swojej ojczyzny. Jednak szybko stało się jasne, że Zongyi Ludowej w formie poprzedniej już nie uda się odbudować.  Sokołowicz zostaje więc pierwszym i jedynym w historii prezydentem Zongyjskiej Republiki Demokratycznej. Sprawnie powołuje rząd i stara się stworzyć podstawy do funkcjonowania kraju. Chociaż nigdy nie wybrano premiera ZRD, który na podstawie konstytucji tego kraju miał pełnić funkcję faktycznej władzy wykonawczej, to rządem doskonale kierował prezydent. Aktywna polityka zagraniczna Zongyi doprowadziła wkrótce do inkorporacji Smalow, a później do narodzin Trizondalu (więcej w Raport Trizondal).  Negocjacje ze strony ZRD prowadził prezydent, który prowadził  politykę zagraniczną odrodzonego państwa, był on także głównym pomysłodawca Związku Polskich Państw Wirtualnych – protoplasty Trizondalu.   Nie ulega wątpliwości, że bez zgody ZRD, Trizondal nigdy by nie powstał i był to moment przełomowy dla przyszłości kilkudziesięciu ludzi, którzy na przestrzeni lat postanowili zamieszkać w kraju nad Brynką i Renem Królewskim.
Trizondalski Król

Wraz z utworzeniem Trizondalu wszedł do Rady Królewskiej, gdzie pełnił funkcję jednego z członków. Był więc jednym z trzech władców – zawsze aktywnym. Wraz z przybyciem Manina mianował go na szefa rządu i bez konsultacji zmienił za namową przybysza nazwę na Wielkie Księstwo Trizondalu. Został księciem  Trizondalu. Po wyjaśnieniu politycznego zamieszania i wydaleniu Manina nazwę zmieniono na Księstwo, a on pozostał koronowaną głową, zaś Radę rozwiązano. Głową rządu ustanowiono ponownie Marcel Hansa. Niestety przez błąd,  kasacji uległa cała strona jak i forum Księstwa Trizondalu. Książę Marcin I bardzo zaangażował się w odbudowę.  Gdy do Księstwa przybył Michael von Lichtenstein mianował go wicepremierem, a później premierem Księstwa. W popierał inkorporację Trizondalu do Sarmacji i przewodniczył rozmowom z władzami Księstwa Sarmacji.

Kraj Korony

JKM Marcin I pozostał władcą Trizondalu, gdy ten był już częścią Sarmacji, jednak sporo swoich uprawnień przekazał premierowi Michaelowi von Lichtensteinowi. Sam natomiast nadzorował przenosiny stron Trizondalu na serwery Księstwa Sarmacji.  Przez niemal cały swój okres działania w Księstwie był członkiem SPD – ugrupowania, które zbudowało podstawy ustrojowe i społeczne obecnej Sarmacji.  Cały czas aktywnie wspierał wszelkie inicjatywy kulturalne i społeczne w swoim kraju. W listopadzie podjął decyzję o abdykacji wynikającą z nieporozumień społecznych w kraju.  Na swojego następcę wyznaczył Marcela Hansa. Zrzeczenie się korony nie oznaczało zaprzestania aktywnej działalności w państwie. Już kilka dni po koronacji nowego władcy JKW Marcin I został ministrem spraw wewnętrznych w kraju.  Brał czynny udział w negocjacjach ws. połączenia Trizondalu i Sclavinii w RSiT.

RSiT i późniejsze czasy

W RzeczpospolitejSclavinii i Trizondalu zasiadał w Konstytuancie. Wielokrotnie piastował ważne urzędy państwowe jak ministerstwo skarbu i administracji czy funkcję posła. Był członkiem różnych partii po prawej stronie sceny politycznej od Sclavińskiej Partii Patriotycznej po Front Prawicy. Przez cały okres życia w RSiT był prezesem Trizondalskiego Związku Sportowego oraz wielokrotnym trenerem kadry narodowej. W maju 2010 roku opowiadał się za niepodległością RSiT, zaś w grudniu tegoż samego roku otwarcie krytykował aspołeczne zachowanie Emila  Potockiego i Jana Dmowskiego y Potockiego. Był jedyną osobą, która znalazła się w Parku Zasłużonych Rzeczpospolitej. W niepodległym Trizondalu, już w styczniu 2011 roku został jego królem i pełnił ten urząd aż do sierpnia. W tym okresie aktywnie wspierał rozwój państwa i reformy państwowe. Był także przeciwnikiem pojednania ze Sclavinią Emila.  W sierpniu zrzekł się korony na poczet swojego brata – Tomasza Sokołowicza. Obecnie pełni urząd Sędziego Federalnego.

Katarzyna van der Ice napisała na jego cześć utwór poetycki:

Pieśń pochwalna

Pieśń tę pochwalną ptak nawet śpiewa,
Niech pamięć o czynach Twych nigdy nie zginie!
Niechaj co żyje dzisiaj je opiewa,
Przezacny, czcigodny Marcinie!

Jakąż szlachetność Twoje ma oblicze!
Zaprawdę, cudowne wydała dziecię
niewielka Tirecja! O! Zasług Twych nie zliczę!
Niechaj zasłyną w vświecie!

Dzisiaj się wielu w parku zgromadziło
naprzeciw Twojej stoją podobizny
i mówią: Oby się więcej takich rodziło
Ku chwale naszej vojczyzny!

Wers. wsch.: Nyech bamyynć o csinach Dvich nykti nye skynye!

Tvugrodni vłatca Drysontalu, vzbółdvórca DWD, topri tuch graju opecni ot bocsądgu, a v w-śvyecye ot 6, savzse można na nym bolekać, nykti nye obuścył Ojcsisni. O gym mova? O Marcynye Zogołovycsu, jetnim s Ojcóv Sałożicyely Drysontalu. Do brsigre, że dag sazłużoni csłovyeg, tynosaur drysontalzgy nykti nye tocsegał zyyn chocyażpi sarizu vłazne pyokrafyy. Brópyn nabravi deko płyntu tsyejóv botjynła zyyn Kaseda Kórnycsa. Nye pyntyn zyyn zdarać analysovać całeko żicya JGV Marcyna Y, zgubyyn zyyn na ogrezye svyąsanim s Drysontalem już pesbośretnyo lup jezscse bośretnyo.

Sonkia Lutova, Sonkia Temogradicsna

Co sozdało opecnemu Drysontalovy s tavnej Sonkiy? Na byervzsi rsud oga saletvye gylga zdarich zdron y bamyynć. Do jetnag nye jezd to gońca bravta. Ozdadnym myezsgańcem nyebotlekłej Sonkiy, gdóri to tsyzyaj żije v Drysontalu jezd Marcyn Zogołovycs. Już v csazach Sonkiy Lutovej bełnył fungcjyn kłovi rsątu. V svyąsgu s nyezbotsyevaną tecisją Kerarta Zsobgovzgyeko y uzunyyncyem brses nyeko zdroni y forum SL, młoti zdażem vyrdualnim y vyegyem bremyer zsipgo dvorsi zdronyn sazdynbcsą tla zvojej ojcsisni. Jetnag zsipgo zdało zyyn jazne, że Sonkiy Lutovej v formye bobrsetnyej już nye uta zyyn otputovać. Zogołovycs sozdaje vyync byervzsim y jetinim v hyzdoryy bresitendem Sonkijzgyej Rebuplygy Temogradicsnej. Zbravnye bovołuje rsąt y zdara zyyn zdvorsić botzdavi to fungcjonovanya graju. Chocyaż nykti nye viprano bremyera SRT, gdóri na botzdavye gonzdiducjy deko graju myał bełnyć fungcjyn fagdicsnej vłatsi vigonavcsej, do rsątem tozgonale gyerovał bresitend. Agdivna bolydiga sakranycsna Sonkiy tobrovatsyła vgródce to yngorboracjy Zmalov, a bóźnyej to narotsyn Drysontalu (vyyncej v Rabord Drysontal). Nekocjacje se zdroni SRT brovatsył bresitend, gdóri brovatsył bolydigyn sakranycsną otrotsoneko bańzdva, pił on dagże kłóvnim bomizłotavca Svyąsgu Bolzgych Bańzdv Vyrdualnich – brodoblazdi Drysontalu. Nye uleka vądblyvoścy, że pes skoti SRT, Drysontal nykti pi nye bovzdał y pił do momend brsełomovi tla brsizsłoścy gylgutsyezyyncyu lutsy, gdórsi na brsezdrseny lad bozdanovyly samyezsgać v graju nat Pringą y Renem Grólevzgym.
Drysontalzgy Gról

Vras s udvorsenyem Drysontalu vzsetł to Rati Grólevzgyej, ktsye bełnył fungcjyn jetneko s csłongóv. Pił vyync jetnim s drsech vłatcóv – savzse agdivnim. Vras s brsipicyem Manyna myanovał ko na zsefa rsątu y pes gonzuldacjy smyenył sa namovą brsipizsa nasvyn na Vyelgye Gzyynzdvo Drysontalu. Sozdał gzyyncyem Drysontalu. Bo vijaśnyenyu bolydicsneko samyezsanya y vitalenyu Manyna nasvyn smyenyono na Gzyynzdvo, a on bosozdał goronovaną kłovą, saś Ratyn rosvyąsano. Kłovą rsątu uzdanovyono bonovnye Marcel Hanza. Nyezdedi brses płąt, gazacjy ulekła cała zdrona jag y forum Gzyynzdva Drysontalu. Gzyążyn Marcyn Y partso saankażovał zyyn v otputovyn. Kti to Gzyynzdva brsipił Mychael won Lychdenzdeyn myanovał ko vycebremyerem, a bóźnyej bremyerem Gzyynzdva. V bobyerał yngorboracjyn Drysontalu to Zarmacjy y brsevotnycsił rosmovom s vłatsamy Gzyynzdva Zarmacjy.

Graj Goroni

JGM Marcyn Y bosozdał vłatcą Drysontalu, kti den pił już csynścyą Zarmacjy, jetnag zboro zvoych ubravnyeń brsegasał bremyerovy Mychaelovy won Lychdenzdeynovy. Zam nadomyazd natsorovał brsenozyni zdron Drysontalu na zerveri Gzyynzdva Zarmacjy. Brses nyemal całi zvój ogrez tsyałanya v Gzyynzdvye pił csłongyem ZBT – ukrubovanya, gdóre sputovało botzdavi uzdrojove y zbołecsne opecnej Zarmacjy. Całi csaz agdivnye vzbyerał vzselgye ynycjadivi gulduralne y zbołecsne v zvoym graju. V lyzdobatsye botjął tecisjyn o aptigacjy vinygającą s nyeborosumyeń zbołecsnich v graju. Na zvojeko nazdynbcyn visnacsił Marcela Hanza. Srsecsenye zyyn goroni nye osnacsało sabrsezdanya agdivnej tsyałalnoścy v bańzdvye. Już gylga tny bo goronacjy noveko vłatci JGV Marcyn Y sozdał mynyzdrem zbrav vevnyndrsnich v graju. Prał csinni utsyał v nekocjacjach vz. bołącsenya Drysontalu y Zclawynyy v RZyD.

RZyD y bóźnyejzse csazi

V RsecsbozbolydejZclawynyy y Drysontalu sazyatał v Gonzdiduancye. Vyelogrodnye byazdovał vażne ursynti bańzdvove jag mynyzderzdvo zgarpu y atmynyzdracjy csi fungcjyn bozła. Pił csłongyem różnich bardyy bo bravej zdronye zceni bolydicsnej ot Zclawyńzgyej Bardyy Badryodicsnej bo Frond Bravyci. Brses całi ogrez żicya v RZyD pił bresezem Drysontalzgyeko Svyąsgu Zbordoveko oras vyelogrodnim drenerem gatri narotovej. V maju 2010 rogu obovyatał zyyn sa nyebotlekłoścyą RZyD, saś v krutnyu dekoż zameko rogu odvarcye gridigovał azbołecsne sachovanye Emyla Bodocgyeko y Jana Tmovzgyeko i Bodocgyeko. Pił jetiną ozopą, gdóra snalasła zyyn v Bargu Sazłużonich Rsecsbozbolydej. V nyebotlekłim Drysontalu, już v zdicsnyu 2011 rogu sozdał jeko grólem y bełnył den ursąt aż to zyerbnya. V dim ogrezye agdivnye vzbyerał rosvój bańzdva y reformi bańzdvove. Pił dagże brsecyvnygyem bojetnanya se Zclawynyą Emyla. V zyerbnyu srsegł zyyn goroni na bocsed zvojeko prada – Domazsa Zogołovycsa. Opecnye bełny ursąt Zyntsyeko Feteralneko.

Gadarsina wan ter Yce nabyzała na jeko cseść udvór boedicgy:

Byeśń bochvalna

Byeśń dyn bochvalną bdag naved śbyeva,
Nyech bamyynć o csinach Dvich nykti nye skynye!
Nyechaj co żije tsyzyaj je obyeva,
Brsesacni, cscykotni Marcynye!

Jagąż zslachedność Dvoje ma oplycse!
Sabravtyn, cutovne vitała tsyecyyn
nyevyelga Dyrecja! O! Sazłuk Dvich nye slycsyn!
Nyechaj sazłiną v wśvyecye!

Tsyzyaj zyyn vyelu v bargu skromatsyło
nabrsecyv Dvojej zdoją botopysni
y móvyą: Opi zyę vyęcej dagych rotsyło
Gu chvale nazsej wojcsisni!

Reklamy
Categories: RSiT, Trizondal | 2 Komentarze

Zobacz wpisy

2 thoughts on “Niech pamięć o czynach Twych nigdy nie zginie!

  1. Czy tylko ja mam takie wrażenie, iż Gazeta Górnicza żyje tylko i wyłącznie przeszłością Trizondalu. Ja rozumiem zamieszczanie raz na jakiś czas informacji historycznych ku upamiętnieniu sławetnej historii Trizondalu i Sklavinii. Ale Wasza gazeta umieszcza takie artykuły właściwie non stop. Pytanie więc zachodzi- czy wasza gazeta to magazyn historyczny, czy też medium informujących o bieżących wiadomościach z Trizondalu?

  2. Panie Khadil cieszę się z komentarza, ale po pierwsze zamieściliśmy tylko trzy (3!) artykuły o historii Trizondalu w ostatnim czasie. Po drugie zadaniem Gazety Górniczej jest informowanie ludzi i dbanie o świadomość historyczną ludzi. Nie jesteśmy magazynem historycznym, ale proszę zrozumieć, że podsumowanie 5-letniej historii Trizondalu jest po tysiąckroć ważniejsze niż (np.) przyjęcie nowej ustawy przez parlament. Moglibyśmy informować o każdym (dosłownie każdym) wydarzeniu w Trizondalu, ale po co?

    P.S
    Widać, że za mało tych artykułów historycznych jednak. To jest Sclavinia, a nie Sklavinia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: