Ranking drogą do sukcesu?

W kwietniu tego roku przyjęto nową konstytucję, w której określono wbrew tendencji niektórych osób, że Trizondal jest państwem federalnym, a więc złożonym z czterech regionów. Każdy z nich miał dostać własny statut regionalny stanowiący o władzach i sposobie ich wybierania oraz o ich kompetencjach. Na chwilę obecną trzy z czterech regionów doczekały się spełnienia tego punktu konstytucji, i tak mamy w Trizondalu: Arcyksięstwo Trilandu, Gubernatorstwo Dalmencji, Piątą Rzeczpospolitą Polskę oraz region autonomiczny Zongya. Miesiąc po przyjęciu konstytucji Ferenc Zagórski rozpoczął dyskusję nad możliwością wprowadzenia w Trizondalu rankingu samorządów. Pomysł ten ewoluował i dziś mamy ranking miejscowości i regionów prowadzony przez Kapitułę Honoru. Zanim jednak przejdziemy do analizy tego, przypomnijmy, że miasta trizondalskie już kiedyś podlegały regułom rankingu (wówczas) miast Księstwa Sarmacji. Przypomnijmy jeszcze zasady tego rankingu:

Liczba punktów rankingowych, przyznawanych każdej miejscowości obliczana jest zgodnie z poniższymi regułami:

1. Bazowa liczba punktów jest sumą:
a) liczby obywateli zamieszkujących miejscowość pomnożonej przez 2
b) liczby trwałych mieszkańców miejscowości, nie będących obywatelami

2. Bazowa liczba punktów jest powiększana o punkty premii – o ile na stronie internetowej miejscowości znajdują się punktowane elementy:
a) 15 punktów – za rubrykę z informacjami o bierzących wydarzeniach, pod warunkiem, że ostatnio opublikowana informacja opatrzona jest datą nie starszą niż 3 tygodnie wstecz; rubryka taka może być również prowadzona na forum miasta – pod warunkiem, że na stronie miasta jest wyraźny odsyłacz do forum,
b) 6 punktów – za krótki opis miejscowości, zawierający więcej niż 3 zdania,
c) 4 punktów – za herb miejscowości,
d) 2 punkty – za flagę miejscowości,
e) 7 punktów – za mapę (plan) miejscowości,
f) 5 punktów – za wykaz gruntów leżących na terenie miejscowości,
g) 3 punkty – za formularz umożliwiający zakup gruntów w miejscowości,
h) 8 punktów – za odsyłacz (zawierający nazwę i herb) do strony kraju, prowincji lub terytorium, do którego miejscowość przynależy,
i) 10 punktów – za historię miejscowości, zawierajacą powyżej 10 zdań
j) 2 punkty – za każdy opisany zabytek ze zdjęciem lub ilustracją; opis powyżej 2 zdań; maksymalnie 20 punktów.

3. Liczba punktów przyznanych zgodnie z regułami w ust. 1 i 2 pomniejsza sie o:
a) 10 punktów – jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma lub są błędne informacje o organach władzy w miejscowości oraz osobach piastujących funkcje publiczne w miejscowości,
b) 10 punktów – jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma odsyłacza do strony Księstwa Sarmacji (www.sarmacja.org),
c) 5 punktów – jeżeli na stronie internetowej miejscowości nie ma wykazu ani odsyłacza do aktów prawnych miejscowości,
d) 5 punktów – jeżeli na stronie nie ma żadnego elementu, który wskazywałby na to, iż była aktualizowana w przeciągu ostatnich 2 miesięcy.
4. Ustępy 2 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli miejscowość nie posiada strony internetowej lub jej strona jest pusta, bądź nie zawiera żadnych informacji poza nazwą miejscowości. Wówczas bazowa liczba punkt jest pomniejszana o 50.

Dzisiejszy ranking jest znacznie prostszy i nie ma w sobie żadnych karnych restrykcji. Faktem jest, że w jego pierwszej edycji nie było jednak żadnych nagród. Warto też przypomnieć, że w latach 2007-9 istniały w Sarmacji miejscowości kwalifikowane, czyli takie, które można było wybrać we wniosku rejestrując konto. W Trizondalu zameldowanym można być w jednym z regionów, a przepisów co do miast nie określa nikt. Nowa edycja ma owocować wieloma zmianami kładącymi nacisk na inne elementy listy punktacji w porównaniu z poprzednią. Już nie obszerne opisy, a grafiki są chętniej widziane przez faktycznego organizatora tego wszystkiego – Ozzy’ego Washburna. Rzecz jasna nie jest to jego dyktat, a wszystko odbywa się w postaci debaty w Kapitule Honoru. Mimo dobrej opinii, w ostatnim rankingu udział wzięły zaledwie dwa regiony: Pięciopolska i Dalmencja. W drugim wydaniu mogą wziąć nawet wszystkie! Sprzyjać ma temu wprowadzenie dodatkowych kategorii punktowania dla samych regionów!

Jednak, czy cały ten ranking jest nam w ogóle potrzebny? Czy aby nie prowadzi on do jakiegoś ujednolicenia miast i całych regionów, które przecież podlegają pod jedną – wspólną punktację. Jest to jeden ze sposobów postrzegania tej inicjatywy. Można się spierać na ile jest słuszny, a na ile ranking wyznacza jedynie standardy, do których stosować powinno się każde miasto i region by być aktywnym i ciekawym. Bezsprzecznie natomiast opisywanie miast, zabytków w nich, tworzenie nowych akcji i kontynuowanie starych doprowadziło do wzrostu aktywności we wszystkich regionach. A jak wiadomo, aktywne samorządy oznaczają aktywny Trizondal. I tak z ok. 36 500 postów z całego forum (bez uwzględniania takich miejsc jak Muzeum Słowa i Offtopic), aż 20% z nich została napisana w działach naszych regionów! Można więc śmiało powiedzieć, że gdyby nie aktywne regiony, Trizondal byłby biedniejszy, aż o 1/5 swojej wartości i klimatu jaki wytworzył w ciągu ostatnich miesięcy.

O zdanie, co do rankingu postanowiliśmy zapytać także osoby zaangażowane bezpośrednio w jego przygotowywanie:

    • Ozzy’ego Washburna – osobę nadzorującą tworzenie rankingu,

Moim zdaniem taki ranking to świetna sprawa. W Trizondalu już po pierwszej edycji udało się zaobserwować znaczny wzrost aktywności w regionach. Zaczęły pojawiać się nowe opisy, herby i strony poszczególnych miejscowości. Na początku wydawało się, że pomysł może nie mieć zbyt wielkiego poparcia. W końcu analizy podesłały tylko dwa regiony. Jednak teraz widzę, że coraz więcej osób zaczyna się tym interesować. Juz na początku tego miesiąca dostawałem przeróżne pytania dot. tworzenia analiz i punktowania poszczególnych rzeczy. Czy teraz w rankingu wezmą udział wszyscy? Jest to wielce prawdopodobne.

    • Ferenca Zagórskiego – pomysłodawcę rankingu i Prezydenta VRP:

Myślę, że o rankingu miejscowości i regionów mogę wypowiadać się nie tylko jako prezydent VRP, ale także jako jego pomysłodawca – trzeba też o tym pamiętać. Dałem ideę, ogólną koncepcję rankingu, a członkowie Kapituły Honoru przeprowadzili ogromną pracę dobierając kryteria i punktację, za co należy im się szacunek. Wygląda też na to, że w drugiej edycji rankingu udział wezmą wszystkie regiony Trizondalu, co też bardzo mnie cieszy. Regiony, które już wzięły udział w rankingu (Dalmencja i VRP), otrzymały bodziec do rozwoju – widzimy, że małe miasta Dalmencji (oksymoron!) rozwijają się, w VRP przeprowadzono reformę administracyjną; byłoby znakomicie, gdyby pozostałe dwa regiony otrzymały takie same bodźce.

Mam jednak spore zastrzeżenie co do rankingu – istniejące na mapie miejscowości są punktowane tak samo, jak te założone przez obywateli i nie będące na mapie. Uważam, że miejsocowości na mapie muszą otrzymać więcej uwagi od władz lokalnych i Kapituły Honoru, po to, by nie stały odłogiem, a liczba miast w Trizondalu nie była zbyt dużą.

    • Marcina Sokołowicza – przedstawiciela Zongyi w Kapitule Honoru,

Ranking to dobry pomysł, ale martwym samorządom jak Zongya raczej w niczym nie pomoże.

Zapytaliśmy o zdanie I. Prezydenta Trizondalu i władcę Trilandu – Simona von Landsbergena, niestety odpowiedź nie dotarła przed napisaniem tego artykułu, a w związku z jutrzejszym wyjazdem artykuł musiał powstać dziś.

***

wer. w jęz. wsch: Rangynk troką to zugcezu

V gvyednyu deko rogu brsijyndo novą gonzdiducjyn, v gdórej ogreślono vprev dentencjy nyegdórich ozóp, że Drysontal jezd bańzdvem feteralnim, a vyync słożonim s csderech rekyonóv. Gażti s nych myał tozdać vłazni zdadud rekyonalni zdanovyąci o vłatsach y zbozopye ych vipyeranya oras o ych gombedencjach. Na chvylyn opecną drsi s csderech rekyonóv tocsegałi zyyn zbełnyenya deko bungdu gonzdiducjy, y dag mami v Drysontalu: Arcigzyynzdvo Drylantu, Kupernadorzdvo Talmencjy, Byądą Rsecsbozbolydą Bolzgyn oras rekyon audonomycsni Sonkia. Myezyąc bo brsijyncyu gonzdiducjy Ferenc Sakórzgy rosbocsął tizguzjyn nat możlyvoścyą vbrovatsenya v Drysontalu rangynku zamorsątóv. Bomizł den evoluovał y tsyś mami rangynk myejzcovoścy y rekyonóv brovatsoni brses Gabydułyn Honoru. Sanym jetnag brsejtsyemi to analysi deko, brsibomnyjmi, że myazda drysontalzgye już gyetiś botlekałi rekułom rangynku (vóvcsaz) myazd Gzyynzdva Zarmacjy. Brsibomnyjmi jezscse sazati deko rangynku:

Lycspa bungdóv rangynkovich, brsisnavanich gażtej myejzcovoścy oplycsana jezd skotnye s bonyżzsimy rekułamy:

1. Pasova lycspa bungdóv jezd zumą:
a) lycspi opivadely samyezsgującich myejzcovość bomnożonej brses 2
p) lycspi drvałich myezsgańcóv myejzcovoścy, nye pyntącich opivadelamy

2. Pasova lycspa bungdóv jezd bovyyngzsana o bungdi bremyy – o yle na zdronye yndernedovej myejzcovoścy snajtują zyyn bungdovane elemendi:
a) 15 bungdóv – sa ruprigyn s ynformacjamy o pyersącich vitarsenyach, bot varungyem, że ozdadnyo obuplygovana ynformacja obadrsona jezd tadą nye zdarzsą nyż 3 dikotnye vzdecs; rupriga daga może pić róvnyeż brovatsona na forum myazda – bot varungyem, że na zdronye myazda jezd viraźni otziłacs to forum,
p) 6 bungdóv – sa gródgy obyz myejzcovoścy, savyerająci vyyncej nyż 3 stanya,
c) 4 bungdóv – sa herp myejzcovoścy,
t) 2 bungdi – sa flakyn myejzcovoścy,
e) 7 bungdóv – sa mabyn (blan) myejzcovoścy,
f) 5 bungdóv – sa vigas krundóv leżącich na derenye myejzcovoścy,
k) 3 bungdi – sa formulars umożlyvyająci sagub krundóv v myejzcovoścy,
h) 8 bungdóv – sa otziłacs (savyerająci nasvyn y herp) to zdroni graju, brovyncjy lup deridoryum, to gdóreko myejzcovość brsinależi,
y) 10 bungdóv – sa hyzdoryyn myejzcovoścy, savyerajacą boviżej 10 stań
j) 2 bungdi – sa gażti obyzani sapideg se stjyncyem lup yluzdracją; obyz boviżej 2 stań; magzimalnye 20 bungdóv.

3. Lycspa bungdóv brsisnanich skotnye s rekułamy v uzd. 1 y 2 bomnyejzsa zye o:
a) 10 bungdóv – jeżely na zdronye yndernedovej myejzcovoścy nye ma lup zą płyntne ynformacje o orkanach vłatsi v myejzcovoścy oras ozopach byazdującich fungcje buplycsne v myejzcovoścy,
p) 10 bungdóv – jeżely na zdronye yndernedovej myejzcovoścy nye ma otziłacsa to zdroni Gzyynzdva Zarmacjy (vvv.zarmacja.ork),
c) 5 bungdóv – jeżely na zdronye yndernedovej myejzcovoścy nye ma vigasu any otziłacsa to agdóv bravnich myejzcovoścy,
t) 5 bungdóv – jeżely na zdronye nye ma żatneko elemendu, gdóri vzgasivałpi na do, yż piła agdualysovana v brsecyąku ozdadnych 2 myezyynci.
4. Uzdynbi 2 y 3 nye mają sazdozovanya, jeżely myejzcovość nye bozyata zdroni yndernedovej lup jej zdrona jezd buzda, pątź nye savyera żatnich ynformacjy bosa nasvą myejzcovoścy. Vóvcsaz pasova lycspa bungd jezd bomnyejzsana o 50.

Tsyzyejzsi rangynk jezd snacsnye brozdzsi y nye ma v zopye żatnich garnich rezdrigcjy. Fagdem jezd, że v jeko byervzsej eticjy nye piło jetnag żatnich nakrót. Vardo deż brsibomnyeć, że v ladach 2007-9 yzdnyałi v Zarmacjy myejzcovoścy gvalyfygovane, csily dagye, gdóre można piło viprać ve vnyozgu rejezdrując gondo. V Drysontalu sameltovanim można pić v jetnim s rekyonóv, a brsebyzóv co to myazd nye ogreśla nygd. Nova eticja ma ovocovać vyeloma smyanamy głatącimy nacyzg na ynne elemendi lyzdi bungdacjy v boróvnanyu s bobrsetnyą. Już nye opzserne obyzi, a krafygy zą chyndnyej vytsyane brses fagdicsneko orkanysadora deko vzsizdgyeko – Ossi’eko Vazhpurna. Rsecs jazna nye jezd do jeko tigdad, a vzsizdgo otpiva zyyn v bozdacy tepadi v Gabydule Honoru. Mymo toprej obynyy, v ozdadnym rangynku utsyał vsyynłi saletvye tva rekyoni: Byyncyobolzga y Talmencja. V trukym vitanyu moką vsyąć naved vzsizdgye! Zbrsijać ma demu vbrovatsenye totadgovich gadekoryy bungdovanya tla zamich rekyonóv!

Jetnag, csi całi den rangynk jezd nam v okóle bodrsepni? Csi api nye brovatsy on to jagyekoś ujetnolycenya myazd y całich rekyonóv, gdóre brsecyeż botlekają bot jetną – vzbólną bungdacjyn. Jezd do jeten se zbozopóv bozdrsekanya dej ynycjadivi. Można zyyn zbyerać na yle jezd złuzsni, a na yle rangynk visnacsa jetinye zdantarti, to gdórich zdozovać bovynno zyyn gażte myazdo y rekyon pi pić agdivnim y cyegavim. Peszbrsecsnye nadomyazd obyzivanye myazd, sapidgóv v nych, dvorsenye novich agcjy y gondinuovanye zdarich tobrovatsyło to vsrozdu agdivnoścy ve vzsizdgych rekyonach. A jag vyatomo, agdivne zamorsąti osnacsają agdivni Drysontal. Y dag s og. 36 500 bozdóv s całeko forum (pes uvsklyntnyanya dagych myejzc jag Museum Złova y Offdobyc), aż 20% s nych sozdała nabyzana v tsyałach nazsich rekyonóv! Można vyync śmyało bovyetsyeć, że ktipi nye agdivne rekyoni, Drysontal piłpi pyetnyejzsi, aż o 1/5 zvojej vardoścy y glymadu jagy vidvorsił v cyąku ozdadnych myezyynci.

O stanye, co to rangynku bozdanovylyśmi sabidać dagże ozopi saankażovane pesbośretnyo v jeko brsikodovivanye:

Ozzy’ego Washburna – ozopyn natsorującą dvorsenye rangynku,

Moym stanyem dagy rangynk do śvyedna zbrava. V Drysontalu już bo byervzsej eticjy utało zyyn saopzervovać snacsni vsrozd agdivnoścy v rekyonach. Sacsynłi bojavyać zyyn nove obyzi, herpi y zdroni bozscsekólnich myejzcovoścy. Na bocsądgu vitavało zyyn, że bomizł może nye myeć spid vyelgyeko bobarcya. V gońcu analysi botezłałi dilgo tva rekyoni. Jetnag deras vytsyn, że coras vyyncej ozóp sacsina zyyn dim ynderezovać. Jus na bocsądgu deko myezyąca tozdavałem brseróżne bidanya tod. dvorsenya analys y bungdovanya bozscsekólnich rsecsi. Csi deras v rangynku vesmą utsyał vzsizci? Jezd do vyelce bravtobotopne.

Ferenca  Zagórskiego – bomizłotavcyn rangynku y Bresitenda WRB:

Miślyn, że o rangynku myejzcovoścy y rekyonóv mokyn vibovyatać zyyn nye dilgo jago bresitend WRB, ale dagże jago jeko bomizłotavca – drsepa deż o dim bamyyndać. Tałem yteyn, okólną goncebcjyn rangynku, a csłongovye Gabydułi Honoru brsebrovatsyly okromną bracyn topyerając griderya y bungdacjyn, sa co należi ym zyyn zsacuneg. Vikląta deż na do, że v trukyej eticjy rangynku utsyał vesmą vzsizdgye rekyoni Drysontalu, co deż partso mnye cyezsi. Rekyoni, gdóre już vsyynłi utsyał v rangynku (Talmencja y WRB), odrsimałi potsyec to rosvoju – vytsymi, że małe myazda Talmencjy (ogzimoron!) rosvyjają zyyn, v WRB brsebrovatsono reformyn atmynyzdracijną; piłopi snagomycye, ktipi bosozdałe tva rekyoni odrsimałi dagye zame potźce.

Mam jetnag zbore sazdrseżenye co to rangynku – yzdnyejące na mabye myejzcovoścy zą bungdovane dag zamo, jag de sałożone brses opivadely y nye pyntące na mabye. Uvażam, że myejzocovoścy na mabye muzsą odrsimać vyyncej uvaky ot vłats logalnich y Gabydułi Honoru, bo do, pi nye zdałi otłokyem, a lycspa myazd v Drysontalu nye piła spid tużą.

Marcina Sokołowicza – brsetzdavycyela Sonkiy v Gabydule Honoru,
Rangynk do topri bomizł, ale mardvim zamorsątom jag Sonkia racsej v nycsim nye bomoże.

Sabidalyśmi o stanye Y. Bresitenda Drysontalu y vłatcyn Drylantu – Simona von Landsbergena, nyezdedi otbovyetź nye todarła brset nabyzanyem deko ardigułu, a v svyąsgu s judrsejzsim vijastem ardiguł muzyał bovzdać tsyś.

Reklamy
Categories: Inne, Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: