Co by tu porobić?

Prezydent Robert Dąbski-Hans swoją kadencję rozpoczął tydzień temu, a już ma opozycje, która chociaż anonimowa, to uważa, że jego rządy będą fatalne. Orędzie prezydenckie zastąpić miało expose. W owym przemówieniu wezwał obywateli do pracy, a jako swoje główne cele na początek wskazał kontynuowanie rozmów o współpracy z Austro-Węgrami oraz utworzenie Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego, a do tego, a może przede wszystkim prezydent z pomocą innych osób obiecał „załatwić” serwer dla Trizondalu. Jednak czy w Trizondalu nie ma już nic więcej do roboty, że brakuje jakiegoś szerszego programu działań? Nie jest to sprawa samego prezydenta Dąbskiego, jego poprzednik prezydent von Landsbergen także w swoim orędziu nie zawarł żadnych konkretów. W związku z tym redakcja Gazety Górniczej zamierza pomóc osobom posiadającym możliwości zmiany rzeczywistości i w poniższym artykule przedstawi kilka spraw, które wymagają pilnego rozwiązania. Miejmy nadzieję, że ten artykuł spotka się z debatą oraz rozpocznie wreszcie pasmo większych zmian, na które wszyscy czekają od dawna.

1. Serwery Trizondalu – jest to sprawa niewątpliwie najistotniejsza dla państwa. Obecny serwer został opłacony przez ostatniego władcę Trizondalu – Tomasza Sokołowicza, który jednak w chwili obecnej posiada obywatelstwo Księstwa Sarmacji i nie czuje się Trizondalczykiem. Tomasz Sokołowicz w prawdzie zapewnia, że możemy korzystać z serwera do końca roku (bo został wykupiony na rok), jest jednak kwestią honoru Trizondalu by serwery były własnością jego obywateli i zarządzane były wyłącznie przez władze państwowe. Temat otworzył I. Prezydent Simon von Landsbergen, któremu tuż przed końcem kadencji udało się zebrać deklaracje nt. sponsorów nowego serwera i domeny. Pieniędzy nie braknie. Na chwilę obecną brak jest jednak osoby, która podejmie się zakupienia tego serwera. Inicjatywa leży po stronie obecnego prezydenta.

2. Administracja forum to kolejna istotna sprawa. Prezydent Dąbski-Hans zapowiedział powołanie Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego. Przedsiębiorstwo to miałoby zarządzać forum i stroną na zlecenie państwa. Od tej pory niektóre zmiany na forum i na stronie czynione na wniosek obywateli byłyby płatne. W ten sposób udałoby się chociaż w części sfinansować pensje dla administratorów, którzy mieliby zachętę do działania. W tej chwili za zarządzanie forum odpowiada prawnie jedynie sam prezydent.

3. Reaktywacja dyplomacji – zmiany w OPM zachęcają do podjęcia spraw dyplomatycznych, sami obywatele także się tego domagają. W tej chwili mamy zawartych 9 traktatów z innymi mikronacjami. Biorąc pod uwagę stan państw na Polinie, to są to państwa największe. Zaledwie 3 są obsadzone. Trizondal dyplomatycznie nie tylko nie jest mocarstwem, ale nawet nie istnieje. Przy czym zadanie tutaj nie jest takie proste. Najpierw trzeba bowiem znaleźć podobne aktywnością do Trizondalu państwo, które będzie gotowe do aktywnej współpracy.

4. Projekt Piłka – obecny v-mundial organizuje Księstwo Sarmacji. Działacze piłkarscy z TZS oraz PZPN razem z większością obywateli opowiadają się za organizacją następnej edycji tej imprezy sportowej. Chociaż byłoby to dopiero za 2 kadencje, to bezsprzecznie wymaga rozpoczęcia przygotowań jeszcze w tej. Kandydatura Trizondalu i Pięciopolski powinna być przygotowana najlepiej jak to jest możliwe by wygrać z ewentualnymi kontrkandydatami.

5. Strona internetowa – obecna strona internetowa chociaż niewątpliwie cieszy oko, to ładuje się bardzo długo, a często wcale się nie ładuje. Chyba już najwyższy czas by Trizondal doczekał się nowej strony odpowiadającej nie tylko nowemu ustrojowi, ale także nowym warunkom funkcjonowania kraju. Nowa strona powinna być wizytówką państwa, również dość dobrym krokiem byłoby stworzenie osobnej zakładki dla obecnych mieszkańców, gdzie szybko i wygodnie można by było sprawdzić najważniejsze informacje oraz zalogować się do systemów informatycznych.

6. Dowody osobiste – pomysł dowodu osobistych rzucił na forum Ozzy Washburn i wspólnie z Marcelem Hansem przygotował projekt aktu prawnego i systemu informatycznego. Jednak od przedstawienia projektu do wdrożenia pomysłu w życie droga bardzo daleka. Nie wiadomo, czy prezydent Dąbski w ogóle popiera pomysł dowodów osobistych. A przypomnijmy, że wygaśnięcie dowodu osobistego równałoby się pozbawieniu obywatelstwa. By dowód nie wygasł trzeba byłoby go przedłużać co 3 miesiące – zgodnie z projektem.

7. Urząd cywilny – instytucja ta istnieje od maja tego roku i nie dokonała dosłownie niczego. Zajmuje jedynie miejsce na forum. Mieszkańcy nie chcą rejestrować swoich rodzin, nie chcą też za to płacić. Jeszcze przed wyborami prezydent Dąbski-Hans opowiadał się za jego natychmiastową likwidacją. Czekamy więc na kroki w tym kierunku Panie Prezydencie!

8. Prawo cywilne – chociaż przyjęto kodeks karny to wciąż brak jest kodeksu cywilnego oraz procedury sądowe nie są w żaden sposób określone. Rzecz jasna można polegać na sędziach, którzy sami te procedury w tej chwili mogą określać. Aczkolwiek pamiętamy dobrze zdarzenia na sali sądowej, do których nigdy nie powinno dochodzić. W związku z tym należy się zabezpieczyć przed nimi.

To tylko, a może aż 8 punktów, za których realizację na początku swojej kadencji powinien zabrać się prezydent Robert Dąbski-Hans ze swoim I. zastępcą Danielem Saryonim.

 

***

wer. w jęz. wsch.: Co pi du boropyć?

Bresitend Roperd Tąpzgy-Hanz zvoją gatencjyn rosbocsął ditsyeń demu, a już ma obosicje, gdóra chocyaż anonymova, do uvaża, że jeko rsąti pyntą fadalne. Oryntsye bresitencgye sazdąbyć myało exboze. V ovim brsemóvyenyu vesvał opivadely to braci, a jago zvoje kłóvne cele na bocsądeg vzgasał gondinuovanye rosmóv o vzbółbraci s Auzdro-Vynkramy oras udvorsenye Brsetzyynpyorzdva Deleynformadicsneko, a to deko, a może brsete vzsizdgym bresitend s bomocą ynnich ozóp opyecał „saładvyć” zerver tla Drysontalu. Jetnag csi v Drysontalu nye ma już nyc vyyncej to ropodi, że praguje jagyekoś zserzseko brokramu tsyałań? Nye jezd do zbrava zameko bresitenda Tąpzgyeko, jeko bobrsetnyg bresitend won Lantzperken dagże v zvoym oryntsyu nye savarł żatnich gongredóv. V svyąsgu s dim retagcja Kasedi Kórnycsej samyersa bomóc ozopom bozyatającim możlyvoścy smyani rsecsivyzdoścy y v bonyżzsim ardigule brsetzdavy gylga zbrav, gdóre vimakają bylneko rosvyąsanya. Myejmi natsyejyn, że den ardiguł zbodga zyyn s tepadą oras rosbocsnye vrezscye bazmo vyyngzsich smyan, na gdóre vzsizci csegają ot tavna.

1. Zerveri Drysontalu – jezd do zbrava nyevądblyvye najyzdodnyejzsa tla bańzdva. Opecni zerver sozdał obłaconi brses ozdadnyeko vłatcyn Drysontalu – Domazsa Zogołovycsa, gdóri jetnag v chvyly opecnej bozyata opivadelzdvo Gzyynzdva Zarmacjy y nye csuje zyyn Drysontalcsigyem. Domazs Zogołovycs v bravtsye sabevnya, że możemi gorsizdać s zervera to gońca rogu (po sozdał vigubyoni na rog), jezd jetnag gvezdyą honoru Drysontalu pi zerveri piłi vłaznoścyą jeko opivadely y sarsątsane piłi viłącsnye brses vłatse bańzdvove. Demad odvorsił Y. Bresitend Zymon won Lantzperken, gdóremu duż brset gońcem gatencjy utało zyyn seprać teglaracje nd. zbonzoróv noveko zervera y tomeni. Byenyyntsi nye pragnye. Na chvylyn opecną prag jezd jetnag ozopi, gdóra botejmye zyyn sagubyenya deko zervera. Ynycjadiva leżi bo zdronye opecneko bresitenda.

2. Atmynyzdracja forum do golejna yzdodna zbrava. Bresitend Tąpzgy-Hanz sabovyetsyał bovołanye Brsetzyynpyorzdva Deleynformadicsneko. Brsetzyynpyorzdvo do myałopi sarsątsać forum y zdroną na slecenye bańzdva. Ot dej bori nyegdóre smyani na forum y na zdronye csinyone na vnyozeg opivadely piłipi bładne. V den zbozóp utałopi zyyn chocyaż v csynścy zfynanzovać benzje tla atmynyzdradoróv, gdórsi myelypi sachyndyn to tsyałanya. V dej chvyly sa sarsątsanye forum otbovyata bravnye jetinye zam bresitend.

3. Reagdivacja tiblomacjy – smyani v OBM sachyncają to botjyncya zbrav tiblomadicsnich, zamy opivadele dagże zyyn deko tomakają. V dej chvyly mami savardich 9 dragdadóv s ynnimy mygronacjamy. Pyorąc bot uvakyn zdan bańzdv na Bolynye, do zą do bańzdva najvyyngzse. Saletvye 3 zą opzatsone. Drysontal tiblomadicsnye nye dilgo nye jezd mocarzdvem, ale naved nye yzdnyeje. Brsi csim satanye dudaj nye jezd dagye brozde. Najbyerv drsepa povyem snaleźć botopne agdivnoścyą to Drysontalu bańzdvo, gdóre pyntsye kodove to agdivnej vzbółbraci.

4. Brojegd Byłga – opecni w-muntyal orkanysuje Gzyynzdvo Zarmacjy. Tsyałacse byłgarzci s DSZ oras BSBN rasem s vyyngzsoścyą opivadely obovyatają zyyn sa orkanysacją nazdynbnej eticjy dej ymbresi zbordovej. Chocyaż piłopi do tobyero sa 2 gatencje, do peszbrsecsnye vimaka rosbocsyncya brsikodovań jezscse v dej. Gantitadura Drysontalu y Byyncyobolzgy bovynna pić brsikodovana najlebyej jag do jezd możlyve pi vikrać s evendualnimy gondrgantitadamy.

5. Zdrona yndernedova – opecna zdrona yndernedova chocyaż nyevądblyvye cyezsi ogo, do łatuje zyyn partso tłuko, a csynzdo vcale zyyn nye łatuje. Chipa już najviżzsi csaz pi Drysontal tocsegał zyyn novej zdroni otbovyatającej nye dilgo novemu uzdrojovy, ale dagże novim varungom fungcjonovanya graju. Nova zdrona bovynna pić vysidóvgą bańzdva, róvnyeż tość toprim grogyem piłopi zdvorsenye ozopnej sagłatgy tla opecnich myezsgańcóv, ktsye zsipgo y vikotnye można pi piło zbravtsyć najvażnyejzse ynformacje oras salokovać zyyn to zizdemóv ynformadicsnich.

6. Tovoti ozopyzde – bomizł tovotu ozopyzdich rsucył na forum Ossi Vazhpurn y vzbólnye s Marcelem Hanzem brsikodovał brojegd agdu bravneko y zizdemu ynformadicsneko. Jetnag ot brsetzdavyenya brojegdu to vtrożenya bomizłu v żicye troka partso talega. Nye vyatomo, csi bresitend Tąpzgy v okóle bobyera bomizł tovotóv ozopyzdich. A brsibomnyjmi, że vikaśnyyncye tovotu ozopyzdeko róvnałopi zyyn bospavyenyu opivadelzdva. Pi tovót nye vikazł drsepa piłopi ko brsetłużać co 3 myezyące – skotnye s brojegdem.

7. Ursąt civylni – ynzdiducja da yzdnyeje ot maja deko rogu y nye togonała tozłovnye nycseko. Sajmuje jetinye myejzce na forum. Myezsgańci nye chcą rejezdrovać zvoych rotsyn, nye chcą deż sa do błacyć. Jezscse brset viporamy bresitend Tąpzgy-Hanz obovyatał zyyn sa jeko nadichmyazdovą lygvytacją. Csegami vyync na grogy v dim gyerungu Banye Bresitencye!

8. Bravo civylne – chocyaż brsijyndo gotegz garni do vcyąż prag jezd gotegzu civylneko oras broceturi zątove nye zą v żaten zbozóp ogreślone. Rsecs jazna można bolekać na zyntsyach, gdórsi zamy de broceturi v dej chvyly moką ogreślać. Acsgolvyeg bamyyndami toprse starsenya na zaly zątovej, to gdórich nykti nye bovynno tochotsyć. V svyąsgu s dim należi zyyn sapesbyecsić brset nymy.

Do dilgo, a może aż 8 bungdóv, sa gdórich realysacjyn na bocsądgu zvojej gatencjy bovynyen saprać zyyn bresitend Roperd Tąpzgy-Hanz se zvoym Y. sazdębcą Tanyelem Zarionym.

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: