Zaginiona stolica Trizondalu

Od 5 września 2009 roku aż do stycznia 2010 roku (a oficjalnie do 1 marca 2010) istniał w RSiT podział na 3 powiaty: Powiat Sclavinia, Powiat Trizondal i Powiat Triland. Tak, to nie pomyłka. Triland był regionem, który podniesiono do rangi równej Trizondalowi czy Sclavinii. Mało tego, od 1 marca 2010 roku aż do 9 stycznia 2011 roku stolicą Trizondalu była Merida w Trilandzie! Dziś jest to jeden z najbardziej zapóźnionych rozwojowo regionów kraju, chociaż nie jest to w żadnym wypadku wina jego mieszkańców czy kultury, a ostatnich wydarzeń – tj. celowego niszczenia dziedzictwa kulturowego tej części Trizondalu przez Simona v. Landsbergena. Jak do tego doszło, że ok. 300-tysięczne miasto było stolicą całego Trizondalu?

Rozpoczęło się faktycznie na początku października, nie wyprzedzajmy jednak biegu wydarzeń. Gdzieś w sierpniu w Księstwie Sarmacji padł pomysł by wszystkie kraje korony i prowincje dzieliły się na powiaty. We wrześniu prezydent Potocki podpisał dekret o utworzeniu 3 powiatów: Trizondalskiego, Sclavińskiego i Trilandzkiego. Wpływ na to miała liczba obywateli sarmackich zamieszkałych w miastach RSiT. By istniał powiat, jego stolica musiała mieć min. 5 obywateli. Wówczas (to był rok 2009) Merida razem z Trizopolis i Eldoratem spełniała te wymagania.  Powiat Trilandzki przez pierwszy miesiąc swojego istnienia był nieaktywny. Dopiero postulaty Partii Liberałów Rzeczpospolitej by w RSiT wprowadzić federację stały się motorem napędowym dla tego powiatu. Zapewne zdziwi Was to… Otóż  Socjalistyczna Partia Pracy opowiadała się przeciw federacji, która zdaniem ich członków nie była do niczego potrzebna. Przecież samorządy RSiT mogło już niemal wszystko za wyjątkiem secesji.  W związku z tym Triland miał się stać wzorem do naśladowania przez inne regiony w zakresie używania swoich praw.

Szybko powołano Naczelnika Trilandu – Kartona Soku, Radę Lokalną – tj. lokalny parlament i Prezydium Powiatu. Tak opisuje tę sytuację Górnicza z dnia 8 października 2009 roku:

Wczoraj Karton Soku powołał administrację Powiatu Triland. Powstała Rada Lokalna, która składa się, z każdego chętnego obywatela Rzeczpospolitej, a także Prezydium jako zbiór urzędników administracji powiatu. Temu wszystkiemu przewodniczy Naczelnik Powiatu. To wszystko ma stanowić kontrargument dla federalistów twierdzących, że obecnie nie można spełnić ich żądań. Mowa głównie o własnych dotacjach dla Krajów Federacyjnych, co już funkcjonuje w Powiatach.

Niemal pokazowo rozwiązano wątpliwości, co do uprawnień samorządów, a postulatów uprawnień Krajów Federacyjnych. Powiat Triland nie tylko miał lokalny parlament, ale nawet debatowano w nim o dotacjach dla jego mieszkańców. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Kartona Soku nt. istnienia Powiatu Triland:

Nie dajmy się oszukiwać liberałom! Wprowadzenie federalizmu nie ma żadnego uzasadnienia w kontekście obowiązujących obecnie przepisów. Samostanowienie się regionów jest możliwe już dziś i nie wymaga wcale federalizowania państwa. Proponowane przez PRL zmiany będą jedynie mnożyły i dublowały stanowiska co przy podobnych kompetencjach będzie prowadziło do konfliktów i chaosu.

Zwróćcie uwagę na fakt, że podział na powiaty daje takie same możliwości a jest jedynie administracyjnym podziałem dzięki czemu jest neutralny. Natomiast rozdzielanie państwa na Sclavinię i Trizondal będzie prowadziło do waśni narodowych i może prowadzić w przyszłości do rozpadu państwa. Nie mówiąc już o niezrozumiałości dla osób bez wiedzy historycznej na temat naszego kraju (np dla nowych).

Dlatego w obliczu federalistycznych zapędów liberałów z PRL postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać w praktyce obowiązujące obecnie akty prawne. Wydałem już rozporządzenie o administracji powiatu. Dzięki niemu będę mógł we współpracy z mieszkańcami powiatu (poprzez Radę Lokalną i Prezydium) prowadzić aktywną politykę regionalną.

Ostatecznie projekt PLR upadł, a powołanie tak sprawnie administracji Powiatu Triland sprawiło, że uaktywnił się on. Jednakże później znów region stracił na zainteresowaniu. W styczniu 2010 roku uchwalono nowe przepisy (do Dziennika Praw dodane oficjalnie dopiero w marcu!), które powołały do życia Departament Triland. Departament ten miał swoją stolicę w Meridzie. Powołano Sejm Wielki, który był wg. przepisów Radą Ludową składającą się z mieszkańców całego Trizondalu. Odbudowaniem pozycji Meridy zajął się  wielce zasłużony Andrzej Andrzejewski. Powołał on Muzeum RSiT, stworzył portal informacyjny dla Departamentu Trizondal i zajmował się promocją regionu. I właściwie od czasu jego rezygnacji z funkcji (26 czerwca 2010 roku) do upadku RSiT (oficjalnie: 09.01.2011) nic w regionie już się nie działo.

Teraz zadaniem dla mieszkańców i miłośników Ziemi Trilandzkiej jest odnalezienie miejsc, w których dawniej funkcjonowały urzędy Departamentu Triland oraz miejsca historycznie ważne dla całego Trizondalu…

 

 

***

ver. v. jyn. Vzchotnym: Sakynyona zdolyca Drysontalu

Ot 5 vrseśnya 2009 rogu aż to zdicsnya 2010 rogu (a ofycjalnye to 1 marca 2010) yzdnyał v RZyD botsyał na 3 bovyadi: Bovyad Zclawynya, Bovyad Drysontal y Bovyad Drylant. Dag, do nye bomiłga. Drylant pił rekyonem, gdóri botnyezyono to ranky róvnej Drysontalovy csi Zclawynyy. Mało deko, ot 1 marca 2010 rogu aż to 9 zdicsnya 2011 rogu zdolycą Drysontalu piła Meryta v Drylantsye! Tsyś jezd do jeten s najpartsyej sabóźnyonich rosvojovo rekyonóv graju, chocyaż nye jezd do v żatnim vibatgu vyna jeko myezsgańcóv csi gulduri, a ozdadnych vitarseń – dj. celoveko nyzscsenya tsyetsycdva gulduroveko dej csynścy Drysontalu brses Zymona w. Lantzperkena. Jag to deko tozsło, że og. 300-dizyyncsne myazdo piło zdolycą całeko Drysontalu?

Rosbocsynło zyyn fagdicsnye na bocsądgu baźtsyernyga, nye vibrsetsajmi jetnag pyeku vitarseń. Ktsyeś v zyerbnyu v Gzyynzdvye Zarmacjy batł bomizł pi vzsizdgye graje goroni y brovyncje tsyelyłi zyyn na bovyadi. Ve vrseśnyu bresitend Bodocgy botbyzał tegred o udvorsenyu 3 bovyadóv: Drysontalzgyeko, Zclawyńzgyeko y Drylantsgyeko. Vbłiv na do myała lycspa opivadely zarmacgych samyezsgałich v myazdach RZyD. Pi yzdnyał bovyad, jeko zdolyca muzyała myeć myn. 5 opivadely. Vóvcsaz (do pił rog 2009) Meryta rasem s Drysobolyz y Eltoradem zbełnyała de vimakanya. Bovyad Drylantsgy brses byervzsi myezyąc zvojeko yzdnyenya pił nyeagdivni. Tobyero bozduladi Bardyy Lyperałóv Rsecsbozbolydej pi v RZyD vbrovatsyć feteracjyn zdałi zyyn modorem nabyntovim tla deko bovyadu. Sabevne stsyvy Vaz do… Odóż Zocjalyzdicsna Bardya Braci obovyatała zyyn brsecyv feteracjy, gdóra stanyem ych csłongóv nye piła to nycseko bodrsepna. Brsecyeż zamorsąti RZyD mokło już nyemal vzsizdgo sa vijądgyem zecezjy. V svyąsgu s dim Drylant myał zyyn zdać vsorem to naślatovanya brses ynne rekyoni v sagrezye użivanya zvoych brav.

Zsipgo bovołano Nacselnyga Drylantu – Gardona Zogu, Ratyn Logalną – dj. logalni barlamend y Bresityum Bovyadu. Dag obyzuje dyn ziduacjyn Kórnycsa s tnya 8 baźtsyernyga 2009 rogu:

Vcsoraj Gardon Zogu bovołał atmynyzdracjyn Bovyadu Drylant. Bovzdała Rata Logalna, gdóra zgłata zyyn, s gażteko chyndneko opivadela Rsecsbozbolydej, a dagże Bresityum jago spyór ursyntnygóv atmynyzdracjy bovyadu. Demu vzsizdgyemu brsevotnycsi Nacselnyg Bovyadu. Do vzsizdgo ma zdanovyć gondrarkumend tla feteralyzdóv dvyertsącich, że opecnye nye można zbełnyć ych żątań. Mova kłóvnye o vłaznich todacjach tla Grajóv Feteracijnich, co już fungcjonuje v Bovyadach.

Nyemal bogasovo rosvyąsano vądblyvoścy, co to ubravnyeń zamorsątóv, a bozduladóv ubravnyeń Grajóv Feteracijnich. Bovyad Drylant nye dilgo myał logalni barlamend, ale naved tepadovano v nym o todacjach tla jeko myezsgańcóv. Vardo v dim myejzcu brsidocsić złova Gardona Zogu nd. yzdnyenya Bovyadu Drylant:

Nye tajmi zyyn ozsugyvać lyperałom! Vbrovatsenye feteralysmu nye ma żatneko usazatnyenya v gondegścye opovyąsującich opecnye brsebyzóv. Zamozdanovyenye zyyn rekyonóv jezd możlyve już tsyś y nye vimaka vcale feteralysovanya bańzdva. Brobonovane brses BRL smyani pyntą jetinye mnożiłi y tuplovałi zdanovyzga co brsi botopnich gombedencjach pyntsye brovatsyło to gonflygdóv y chaozu.

Svróćcye uvakyn na fagd, że botsyał na bovyadi taje dagye zame możlyvoścy a jezd jetinye atmynyzdracijnim botsyałem tsyyngy csemu jezd neudralni. Nadomyazd rostsyelanye bańzdva na Zclawynyyn y Drysontal pyntsye brovatsyło to vaśny narotovich y może brovatsyć v brsizsłoścy to rosbatu bańzdva. Nye móvyąc już o nyesrosumyałoścy tla ozóp pes vyetsi hyzdoricsnej na demad nazseko graju (nb tla novich).

Tladeko v oplycsu feteralyzdicsnich sabyntóv lyperałóv s BRL bozdanovyłem vsyąć zbravi v zvoje rynce y vigorsizdać v bragdice opovyąsujące opecnye agdi bravne. Vitałem już rosborsątsenye o atmynyzdracjy bovyadu. Tsyyngy nyemu pyntyn mókł ve vzbółbraci s myezsgańcamy bovyadu (bobrses Ratyn Logalną y Bresityum) brovatsyć agdivną bolydigyn rekyonalną.

Ozdadecsnye brojegd BLR ubatł, a bovołanye dag zbravnye atmynyzdracjy Bovyadu Drylant zbravyło, że uagdivnył zyyn on. Jetnagże bóźnyej snóv rekyon zdracył na saynderezovanyu. V zdicsnyu 2010 rogu uchvalono nove brsebyzi (to Tsyennyga Brav totane ofycjalnye tobyero v marcu!), gdóre bovołałi to żicya Tebardamend Drylant. Tebardamend den myał zvoją zdolycyn v Merytsye. Bovołano Zejm Vyelgy, gdóri pił vk. brsebyzóv Ratą Lutovą zgłatającą zyyn s myezsgańcóv całeko Drysontalu. Otputovanyem bosicjy Meryti sajął zyyn vyelce sazłużoni Antrsej Antrsejevzgy. Bovołał on Museum RZyD, zdvorsił bordal ynformacijni tla Tebardamendu Drysontal y sajmovał zyyn bromocją rekyonu. Y vłaścyvye ot csazu jeko resiknacjy s fungcjy (26 cservca 2010 rogu) to ubatgu RZyD (ofycjalnye: 09.01.2011) nyc v rekyonye już zyyn nye tsyało.

Deras satanyem tla myezsgańcóv y myłośnygóv Syemy Drylantsgyej jezd otnalesyenye myejzc, v gdórich tavnyej fungcjonovałi ursynti Tebardamendu Drylant oras myejzca hyzdoricsnye vażne tla całeko Drysontalu…

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, RSiT, Trizondal | Tagi: | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: