Dobre państwo

Za niedługo w Trizondalu szykują się wybory na funkcję Sędziego Federalnego, a później na Prezydenta Trizondalu.  Obecnie, w związku z zagadkowym zniknięciem Roberta Schmitza (krążą głosy o jego realnej śmierci…) władzę sprawuje Pierwszy Zastępca Ozzy Washburn, który jest ograniczony czasowo przez egzamin maturalny. Do pomocy dobrał on sobie Ciarana van Scharfschuetze do spraw dyplomacji i promocji oraz Daniela Saryoniego do spraw kultury. Jedna dziedzina życia w tej kadencji nie doczekała się żadnych zmian na lepsze w porównaniu z poprzednimi miesiącami – chodzi o gospodarkę.  Od marca zeszłego roku, kiedy w Trizondalu znowu wprowadzono obieg otwarty pieniądza, oznacza to, że państwo dopłaca do każdego tematu i postu w odpowiednich działach różne kwoty (w zależności od działów). W kraju nie brakuje przeciwników takiego rozwiązania mających poglądy liberalne. Ich stanowisko nie wymaga dalszych analiz, a z pewnością zostanie ono powtórzone pod tym artykułem. Istnieje także przekonanie, że powinno istnieć państwo opiekuńcze i tym chcę się dzisiaj zająć.

Na początek kilka faktów. W maju 2012 roku w obiegu było raptem 103 tysiące marek (obieg był zamknięty od 2011 roku do marca 2012). Kilka miesięcy później, bo ostatniego dnia sierpnia było to już 150 tys. mrk. Dziś mamy 288 tys. mrk. Średnio miesięcznie przyrasta więc ok. 15-17 tys. mrk za posty i loterię oraz dodruki dla Budżetu Centralnego. A więc po odjęciu loterii i dodruku wyjdzie nam ok. 10 tys. miesięcznie dofinansowania za posty i tematy, tj. na każdego z nas ok. 700 mrk. Suma dość wysoka, nigdzie niezapisana. Jednak pojawia się małe „ale”. Tak naprawdę jedni dostają 100 mrk, a inni 1300. Jest to pewna luka w systemie (nietechniczna). Mamy także dotacje medialne, ale one nie są zbyt często wykorzystywane. W Trizondalu narodziła się kasta bogatych, którzy organizując liczne konkursy sami zastępują państwo w jego zadaniach. Pensje to raczej słowo obce w Trizondalu. Owszem są osoby, które dostają pensję (centralną lub regionalną), ale nie wiąże się to z żadnym specyficznym klimatem, nastrojem jak w świecie realnym. Do kupienia na rynku mamy ok. 20 usług i towarów (nie licząc loterii systemowej).

To teraz przejdźmy do dalszej części. Rolą państwa jest nie tylko płacenie za posty w wybranych działach, rolą państwa powinno być wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych, sportowych (tutaj szczególnie TZS), ale także technicznych instytucji (TPT) czy ważnych dla państwa i klimatu przedsiębiorstw prywatnych. Należy wspierać wszelką inicjatywę prywatną i pomagać finansowo, jeśli to potrzebne. Decyzje muszą być szybkie, a nie trwać tygodniami. Trzeba wreszcie otworzyć drzwi do królestwa gospodarki.  Państwo powinno się troszczyć o nagrody we wszelakich konkursach i o płacenie za ciężką pracę na rzecz państwa, często niedocenianą. Sprawi to, że mieszkańcy będą czuć się w jakiś sposób docenieni, a na pewno nie pominięci. Ważnym czynnikiem jest tutaj dofinansowanie dla samorządów, które same mogą nagradzać mieszkańców wypłatami za ich wkład i aktywność w regionach. Do tej pory tę logikę stosuje Dalmencja i wychodzi na tym dobrze. Powinna to być jednak normalność. Robię coś dla państwa – państwo mnie docenia i chociaż symbolicznie, ale nagradza: centralnie lub przez region autonomiczny! Dlatego postuluję wielki program dofinansowania i wspierania prywatnej inicjatywy (na określonych i jasnych zasadach!).

By wyjąć argumenty z ust krytykantom, należy pomyśleć o tym by pieniądze darowane w jakiś sposób wracały do państwa lub znikały z obiegu. Zanim w Trizondalu powstanie system gospodarczy należy podjąć przynajmniej doraźne decyzje umożliwiające działanie gospodarki i tworzenie atmosfery ekonomiczności. Wiadomo, że nie ma systemu gospodarczego bez obowiązku systemowego – ukrytego podatku. Można także wprowadzić podatek nieukryty – jawny i to postuluję. By wprowadzić w Trizondalu podatek od majątku  (bez własności firm) na klasy: do 5 000 mrk – zwolnienie od podatku,  od 5 do 10 tys. mrk – np. 100 mrk podatku miesięcznie, od 10 – 20 tys. – 300 mrk, ponad 20 tys. mrk – 450 mrk. Równocześnie wprowadzić podatek od przychodów firmy, gdzie można płacić stałą kwotę np. 100 mrk miesięcznie lub 5% przychodów, jeśli firma chce obliczać te przychody (wówczas wymaga się dokumentacji).

Mało tego, nie poprzestańmy na tym. Niech cały naród dofinansowuje sport – w którym odnosimy największe sukcesy. Wprowadźmy raz na 3 miesiące opłatę stałą (może też zależną od majątku) 150 mrk na nagrody w lidze + dla trenerów reprezentacji narodowych.  Czy ja żartuję? Absolutnie nie, system podatkowy jest możliwy do wprowadzenia od zaraz, natychmiast (nie licząc procedur prawnych).  Jak to zrobić? Skoro państwo może dofinansowywać posty, to może także odbierać pieniądze za napisanie postu. Wystarczy stworzyć specjalne podforum, w którym tematy będą „zabierały” pieniądze z konta piszącego i zapłacenie podatku to byłoby napisanie posta w tym temacie, to wszystko – proste i bez bólu. Trzeba by jedynie osoby to nadzorującej, ale chyba łatwo doliczyć się 15 postów (tylu mamy obywateli).

Uważam, że jest to szansa na rozwój gospodarczy Trizondalu. Na zapewnienie jakiegoś zapotrzebowania na pieniądze, a jednocześnie oszczędzony jest czas na tworzenie zawiłych skryptów i innych konstrukcji.

ver. vzch: Topre bańzdvo

Sa nyetłuko v Drysontalu zsigują zyyn vipori na fungcjyn Zyntsyeko Feteralneko, a bóźnyej na Bresitenda Drysontalu. Opecnye, v svyąsgu s sakatgovim snygnyyncyem Roperda Zchmydsa (grążą kłozi o jeko realnej śmyercy…) vłatsyn zbravuje Byervzsi Sazdynbca Ossi Vazhpurn, gdóri jezd okranycsoni csazovo brses eksamyn maduralni. To bomoci toprał on zopye Cyarana wan Zcharfzchuedse to zbrav tiblomacjy y bromocjy oras Tanyela Zarionyeko to zbrav gulduri. Jetna tsyetsyna żicya v dej gatencjy nye tocsegała zyyn żatnich smyan na lebzse v boróvnanyu s bobrsetnymy myezyącamy – chotsy o kozbotargyn. Ot marca sezsłeko rogu, gyeti v Drysontalu snovu vbrovatsono opyek odvardi byenyątsa, osnacsa do, że bańzdvo tobłaca to gażteko demadu y bozdu v otbovyetnych tsyałach różne gvodi (v sależnoścy ot tsyałóv). V graju nye praguje brsecyvnygóv dagyeko rosvyąsanya mającich bokląti lyperalne. Ych zdanovyzgo nye vimaka talzsich analys, a s bevnoścyą sozdanye ono bovdórsone bot dim ardigułem. Yzdnyeje dagże brsegonanye, że bovynno yzdnyeć bańzdvo obyeguńcse y dim chcyn zyyn tsyzyaj sająć.

Na bocsądeg gylga fagdóv. V maju 2012 rogu v opyeku piło rabdem 103 dizyące mareg (opyek pił samgnyyndi ot 2011 rogu to marca 2012). Gylga myezyynci bóźnyej, po ozdadnyeko tnya zyerbnya piło do już 150 diz. mrg. Tsyś mami 288 diz. mrg. Śretnyo myezyyncsnye brsirazda vyync og. 15-17 diz. mrg sa bozdi y loderyyn oras totrugy tla Putżedu Cendralneko. A vyync bo otjyncyu loderyy y totrugu vijtsye nam og. 10 diz. myezyyncsnye tofynanzovanya sa bozdi y demadi, dj. na gażteko s naz og. 700 mrg. Zuma tość vizoga, nyktsye nyesabyzana. Jetnag bojavya zyyn małe „ale”. Dag nabravtyn jetny tozdają 100 mrg, a ynny 1300. Jezd do bevna luga v zizdemye (nyedechnycsna). Mami dagże todacje metyalne, ale one nye zą spid csynzdo vigorsizdivane. V Drysontalu narotsyła zyyn gazda pokadich, gdórsi orkanysując lycsne gongurzi zamy sazdynbują bańzdvo v jeko satanyach. Benzje do racsej złovo opce v Drysontalu. Ovzsem zą ozopi, gdóre tozdają benzjyn (cendralną lup rekyonalną), ale nye vyąże zyyn do s żatnim zbecifycsnim glymadem, nazdrojem jag v śvyecye realnim. To gubyenya na ringu mami og. 20 uzłuk y dovaróv (nye lycsąc loderyy zizdemovej).
Do deras brsejtźmi to talzsej csynścy. Rolą bańzdva jezd nye dilgo błacenye sa bozdi v vipranich tsyałach, rolą bańzdva bovynno pić vzbyeranye fynanzove ynycjadiv gulduralnich, zbordovich (dudaj zscsekólnye DSZ), ale dagże dechnycsnich ynzdiducjy (DBD) csi vażnich tla bańzdva y glymadu brsetzyynpyorzdv brivadnich. Należi vzbyerać vzselgą ynycjadivyn brivadną y bomakać fynanzovo, jeśly do bodrsepne. Tecisje muzsą pić zsipgye, a nye drvać dikotnyamy. Drsepa vrezscye odvorsić trsvy to grólezdva kozbotargy. Bańzdvo bovynno zyyn drozscsić o nakroti ve vzselagych gongurzach y o błacenye sa cyynżgą bracyn na rsecs bańzdva, csynzdo nyetocenyaną. Zbravy do, że myezsgańci pyntą csuć zyyn v jagyś zbozóp tocenyeny, a na bevno nye bomynyyncy. Vażnim csinnygyem jezd dudaj tofynanzovanye tla zamorsątóv, gdóre zame moką nakratsać myezsgańcóv vibładamy sa ych vgłat y agdivność v rekyonach. To dej bori dyn lokygyn zdozuje Talmencja y vichotsy na dim toprse. Bovynna do pić jetnag normalność. Ropyyn coś tla bańzdva – bańzdvo mnye tocenya y chocyaż zimpolycsnye, ale nakratsa: cendralnye lup brses rekyon audonomycsni! Tladeko bozdulujyn vyelgy brokram tofynanzovanya y vzbyeranya brivadnej ynycjadivi (na ogreślonich y jaznich sazatach!).

Pi vijąć arkumendi s uzd gridigandom, należi bomiśleć o dim pi byenyątse tarovane v jagyś zbozóp vracałi to bańzdva lup snygałi s opyeku. Sanym v Drysontalu bovzdanye zizdem kozbotarcsi należi botjąć brsinajmnyej toraźne tecisje umożlyvyające tsyałanye kozbotargy y dvorsenye admozferi egonomycsnoścy. Vyatomo, że nye ma zizdemu kozbotarcseko pes opovyąsgu zizdemoveko – ugrideko botadgu. Można dagże vbrovatsyć botadeg nyeugridi – javni y do bozdulujyn. Pi vbrovatsyć v Drysontalu botadeg ot majądgu (pes vłaznoścy fyrm) na glazi: to 5 000 mrg – svolnyenye ot botadgu, ot 5 to 10 diz. mrg – nb. 100 mrg botadgu myezyyncsnye, ot 10 – 20 diz. – 300 mrg, bonat 20 diz. mrg – 450 mrg. Róvnocseśnye vbrovatsyć botadeg ot brsichotóv fyrmi, ktsye można błacyć zdałą gvodyn nb. 100 mrg myezyyncsnye lup 5% brsichotóv, jeśly fyrma chce oplycsać de brsichoti (vóvcsaz vimaka zyyn togumendacjy).

Mało deko, nye bobrsezdańmi na dim. Nyech całi narót tofynanzovuje zbord – v gdórim otnozymi najvyyngzse zugcezi. Vbrovatźmi ras na 3 myezyące obładyn zdałą (może deż sależną ot majądgu) 150 mrg na nakroti v lytse + tla dreneróv rebresendacjy narotovich. Csi ja żardujyn? Apzoludnye nye, zizdem botadgovi jezd możlyvi to vbrovatsenya ot saras, nadichmyazd (nye lycsąc brocetur bravnich). Jag do sropyć? Zgoro bańzdvo może tofynanzovivać bozdi, do może dagże otpyerać byenyątse sa nabyzanye bozdu. Vizdarcsi zdvorsić zbecjalne botforum, v gdórim demadi pyntą „sapyerałi” byenyątse s gonda byzsąceko y sabłacenye botadgu do piłopi nabyzanye bozda v dim demacye, do vzsizdgo – brozde y pes pólu. Drsepa pi jetinye ozopi do natsorującej, ale chipa ładvo tolycsić zyyn 15 bozdóv (dilu mami opivadely).

Uvażam, że jezd do zsanza na rosvój kozbotarcsi Drysontalu. Na sabevnyenye jagyekoś sabodrsepovanya na byenyątse, a jetnocseśnye ozscsyntsoni jezd csaz na dvorsenye savyłich zgribdóv y ynnich gonzdrugcjy.

Reklamy
Categories: Pędzący pociąg, Trizondal | 1 komentarz

Zobacz wpisy

One thought on “Dobre państwo

  1. Miś Słota

    Przeczytane.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: